نمایه نویسندگان

آ

 • آلبوغبیش، جعفر تاثیر کنترل مکانیکی و شیمیایی علف‎های هرز بر عملکرد پیاز خوراکی (Allium cepa L.) در کشت نشایی پاییزه استان هرمزگان [دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 79-91]

ا

 • احمدوند، گودرز تأثیر تنش کم‌آبی و الگوهای کشت مخلوط جایگزینی سویا با ارزن معمولی بر جمعیت و تنوع گونه‌ای علف‌های‌هرز [دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 53-67]
 • ایزدی دربندی، ابراهیم بررسی امکان کنترل شیمیایی علف‌های هرز در گیاه دارویی بالنگو [دوره 8، شماره 1، 1395، صفحه 1-12]
 • امیری نژاد، مهدیه بررسی اثر تک‌کشتی سیب زمینی(.Solanum tuberosum L) بر تراکم و تنوع علف‌های هرز در بوم‌نظام‌های زراعی جیرفت [دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 1-14]

ب

 • بابایی نژاد، بهروز تاثیر کنترل مکانیکی و شیمیایی علف‎های هرز بر عملکرد پیاز خوراکی (Allium cepa L.) در کشت نشایی پاییزه استان هرمزگان [دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 79-91]
 • بی باک، حسین بررسی اثر تک‌کشتی سیب زمینی(.Solanum tuberosum L) بر تراکم و تنوع علف‌های هرز در بوم‌نظام‌های زراعی جیرفت [دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 1-14]
 • بصیری، محبوبه برآورد دماهای کاردینال و زمان حرارتی مورد نیاز برای جوانه‌زنی بذر علف‌هرز بروموس ژاپنی (Bromus japonicus) [دوره 8، شماره 1، 1395، صفحه 13-26]

ج

 • جوکار، مهرانگیز بررسی اثر تک‌کشتی سیب زمینی(.Solanum tuberosum L) بر تراکم و تنوع علف‌های هرز در بوم‌نظام‌های زراعی جیرفت [دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 1-14]
 • جوکار، مهر انگیز بررسی اثر کشت مخلوط سسبانیا (Sesbania sesban L.) و ارزن (Panicum miliaceum L.) بر کنترل علف‌های هرز [دوره 8، شماره 1، 1395، صفحه 73-91]

ح

 • حاج محمدنیا قالیباف، کمال بررسی کارایی علف‌کش‌ ستوکسیدیم در کنترل فالاریس بذر کوچک و یولاف وحشی زمستانه در حضور نمک‌های مختلف و سولفات آمونیوم [دوره 8، شماره 1، 1395، صفحه 27-40]
 • حاجی نیا، سمیه تأثیر تنش کم‌آبی و الگوهای کشت مخلوط جایگزینی سویا با ارزن معمولی بر جمعیت و تنوع گونه‌ای علف‌های‌هرز [دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 53-67]

د

 • دادخواه، علیرضا تاثیر کنترل مکانیکی و شیمیایی علف‎های هرز بر عملکرد پیاز خوراکی (Allium cepa L.) در کشت نشایی پاییزه استان هرمزگان [دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 79-91]
 • دادخواهی پور، کاظم شناسایی برهم‌کنشی سس‌های ایران [دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 69-77]
 • دلیری، طیبه بررسی اثر کشت مخلوط سسبانیا (Sesbania sesban L.) و ارزن (Panicum miliaceum L.) بر کنترل علف‌های هرز [دوره 8، شماره 1، 1395، صفحه 73-91]

ر

 • راستگو، مهدی بررسی کارایی علف‌کش‌ ستوکسیدیم در کنترل فالاریس بذر کوچک و یولاف وحشی زمستانه در حضور نمک‌های مختلف و سولفات آمونیوم [دوره 8، شماره 1، 1395، صفحه 27-40]

ز

 • زند، اسکندر بررسی کارایی علف‌کش‌ ستوکسیدیم در کنترل فالاریس بذر کوچک و یولاف وحشی زمستانه در حضور نمک‌های مختلف و سولفات آمونیوم [دوره 8، شماره 1، 1395، صفحه 27-40]

س

 • سیاهمرگویی، آسیه برآورد دماهای کاردینال و زمان حرارتی مورد نیاز برای جوانه‌زنی بذر علف‌هرز بروموس ژاپنی (Bromus japonicus) [دوره 8، شماره 1، 1395، صفحه 13-26]
 • سیاهمرگوئی، آسیه مطالعه پاسخ جوانه‌زنی علف‌هرز مهاجم نیلوفروحشی ( Ipomoea purpurea (L.) Roth) به تغییرات دما و پتانسیل آب‬‬‬‬‬‬ [دوره 8، شماره 1، 1395، صفحه 59-71]
 • سیاهمرگوئی، آسیه مکان‌یابی مناطق مستعد به آلودگی نیلوفر پیچ (Ipomoea hederacea Jacq) در مرحله جوانه زنی: علف هرز جدیدالورود در اراضی زراعی استان گلستان‬ [دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 35-51]

ص

 • صباغ، سید کاظم برآورد دماهای کاردینال و زمان حرارتی مورد نیاز برای جوانه‌زنی بذر علف‌هرز بروموس ژاپنی (Bromus japonicus) [دوره 8، شماره 1، 1395، صفحه 13-26]

ط

 • طایی سمیرمی، جواد بررسی اثر کشت مخلوط سسبانیا (Sesbania sesban L.) و ارزن (Panicum miliaceum L.) بر کنترل علف‌های هرز [دوره 8، شماره 1، 1395، صفحه 73-91]

ف

 • فولادی، سیامک بررسی اثر تنش خشکی، شوری و انجماد بر برخی صفات جوانه‌زنی بذور شلغم ‌هرز (Rapistrum rugosum L.) [دوره 8، شماره 1، 1395، صفحه 41-57]

ق

 • قادری فر، فرشید مطالعه پاسخ جوانه‌زنی علف‌هرز مهاجم نیلوفروحشی ( Ipomoea purpurea (L.) Roth) به تغییرات دما و پتانسیل آب‬‬‬‬‬‬ [دوره 8، شماره 1، 1395، صفحه 59-71]
 • قادری فر، فرشید مکان‌یابی مناطق مستعد به آلودگی نیلوفر پیچ (Ipomoea hederacea Jacq) در مرحله جوانه زنی: علف هرز جدیدالورود در اراضی زراعی استان گلستان‬ [دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 35-51]
 • قربانی، رضا بررسی اثر تنش خشکی، شوری و انجماد بر برخی صفات جوانه‌زنی بذور شلغم ‌هرز (Rapistrum rugosum L.) [دوره 8، شماره 1، 1395، صفحه 41-57]
 • قرخلو، جاوید مکان‌یابی مناطق مستعد به آلودگی نیلوفر پیچ (Ipomoea hederacea Jacq) در مرحله جوانه زنی: علف هرز جدیدالورود در اراضی زراعی استان گلستان‬ [دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 35-51]

ک

 • کافی، محمد بررسی اثر تنش خشکی، شوری و انجماد بر برخی صفات جوانه‌زنی بذور شلغم ‌هرز (Rapistrum rugosum L.) [دوره 8، شماره 1، 1395، صفحه 41-57]

گ

 • گرگانی، مریم مکان‌یابی مناطق مستعد به آلودگی نیلوفر پیچ (Ipomoea hederacea Jacq) در مرحله جوانه زنی: علف هرز جدیدالورود در اراضی زراعی استان گلستان‬ [دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 35-51]
 • گلدانی، مرتضی بررسی اثر تنش خشکی، شوری و انجماد بر برخی صفات جوانه‌زنی بذور شلغم ‌هرز (Rapistrum rugosum L.) [دوره 8، شماره 1، 1395، صفحه 41-57]

ل

 • لطفی فر، امید بررسی قدرت جوانه‌زنی و رشد اولیه‌ی بیوتیپ‌های خردل وحشی (.Sinapis arvensis L) مقاوم و حساس به بازدارنده‌های استولاکتات سنتتاز در شرایط مختلف محیطی [دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 15-33]

م

 • متقی، سمانه بررسی قدرت جوانه‌زنی و رشد اولیه‌ی بیوتیپ‌های خردل وحشی (.Sinapis arvensis L) مقاوم و حساس به بازدارنده‌های استولاکتات سنتتاز در شرایط مختلف محیطی [دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 15-33]
 • محمد نژاد، رحیم بخش بررسی امکان کنترل شیمیایی علف‌های هرز در گیاه دارویی بالنگو [دوره 8، شماره 1، 1395، صفحه 1-12]
 • میرزائی، عبدالرحمان بررسی اثر تک‌کشتی سیب زمینی(.Solanum tuberosum L) بر تراکم و تنوع علف‌های هرز در بوم‌نظام‌های زراعی جیرفت [دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 1-14]
 • میرزائی، مهناز بررسی کارایی علف‌کش‌ ستوکسیدیم در کنترل فالاریس بذر کوچک و یولاف وحشی زمستانه در حضور نمک‌های مختلف و سولفات آمونیوم [دوره 8، شماره 1، 1395، صفحه 27-40]
 • میرطاهری، سیدمهدی بررسی قدرت جوانه‌زنی و رشد اولیه‌ی بیوتیپ‌های خردل وحشی (.Sinapis arvensis L) مقاوم و حساس به بازدارنده‌های استولاکتات سنتتاز در شرایط مختلف محیطی [دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 15-33]
 • مصطفوی، خداداد بررسی قدرت جوانه‌زنی و رشد اولیه‌ی بیوتیپ‌های خردل وحشی (.Sinapis arvensis L) مقاوم و حساس به بازدارنده‌های استولاکتات سنتتاز در شرایط مختلف محیطی [دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 15-33]
 • موسوی‌نیک، سید محسن برآورد دماهای کاردینال و زمان حرارتی مورد نیاز برای جوانه‌زنی بذر علف‌هرز بروموس ژاپنی (Bromus japonicus) [دوره 8، شماره 1، 1395، صفحه 13-26]

ن

 • نظریان، زهرا مطالعه پاسخ جوانه‌زنی علف‌هرز مهاجم نیلوفروحشی ( Ipomoea purpurea (L.) Roth) به تغییرات دما و پتانسیل آب‬‬‬‬‬‬ [دوره 8، شماره 1، 1395، صفحه 59-71]