نمایه نویسندگان

آ

 • آقاعلیخانی، مجید تاثیر تداخل علف هرز آمارانتوس ریشه قرمز (Amaranthus retroflexus L.) بر عملکرد کمی و کیفی ذرت (Zea mays L.) در سطوح مختلف آبیاری و نیتروژن [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 1-22]

ا

 • احمدوند، گودرز بررسی کارایی جذب و مصرف نور سویا (Glysine max L.) در رقابت با آمارانتوس ریشه قرمز (Amaranthus retraflexus L.) [دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 35-48]
 • ایزدی دربندی، ابراهیم ارزیابی کارایی استفاده از علف‌کش‌های مختلف در کنترل علف‌های هرز زیره سبز [دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 21-34]
 • اسکندری، بهاره بررسی کارایی جذب و مصرف نور سویا (Glysine max L.) در رقابت با آمارانتوس ریشه قرمز (Amaranthus retraflexus L.) [دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 35-48]
 • الستی، امید مروری بر تأثیر بیوچار در جذب و آبشوئی علف کش‌ها [دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 1-20]
 • اویسی، مصطفی برهمکنش دزهای مختلف علف‌کش نیکوسولفورون و رقابت چند گونه‌ی علف‌های هرز با ذرت: ارتباط شاخص‌های زانتیوم، آمارانتوس و ذرت تحت غلظت‌های علف‌کش [دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 49-64]
 • اویسی، مصطفی اثر جایگاه بذر بر پاسخ جوانه‌زنی یولاف وحشی زمستانه (Avena Iudoviciana Durieu.) به دما [دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 79-94]
 • اویسی، مصطفی تفاوت‌های جوانه‌زنی توده علف هرز تاتوره تحت تاثیر شرایط اقلیمی متفاوت در طول فصول مختلف [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 43-51]

ب

 • بازیار، سارا تفاوت‌های جوانه‌زنی توده علف هرز تاتوره تحت تاثیر شرایط اقلیمی متفاوت در طول فصول مختلف [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 43-51]
 • برمک، حسین ارزیابی کارایی استفاده از علف‌کش‌های مختلف در کنترل علف‌های هرز زیره سبز [دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 21-34]
 • بگه پورامرائی، مهدی ارزیابی کارایی استفاده از علف‌کش‌های مختلف در کنترل علف‌های هرز زیره سبز [دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 21-34]

ح

 • حاج محمدنیا قالی باف، کمال بهینه سازی کارایی علف کش نیکوسولفورون با افزودن ترکیبات نیتروژنه تحت تأثیر تغییرات کیفیت آب در تانک سمپاشی [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 53-70]
 • حبیب زاده، فرهاد تاثیر تداخل علف هرز آمارانتوس ریشه قرمز (Amaranthus retroflexus L.) بر عملکرد کمی و کیفی ذرت (Zea mays L.) در سطوح مختلف آبیاری و نیتروژن [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 1-22]

د

 • دلفیه، محمدرضا تاثیر سیستم‌های مختلف تغذیه نیتروژن بر عملکرد و توان رقابتی گیاه دارویی رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.) در برابر علف هرز پنیرک (Malva spp.) [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 71-86]

ر

 • راشد محصل، محمد حسن بهینه سازی کارایی علف کش نیکوسولفورون با افزودن ترکیبات نیتروژنه تحت تأثیر تغییرات کیفیت آب در تانک سمپاشی [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 53-70]
 • رحیمیان مشهدی، حمید برهمکنش دزهای مختلف علف‌کش نیکوسولفورون و رقابت چند گونه‌ی علف‌های هرز با ذرت: ارتباط شاخص‌های زانتیوم، آمارانتوس و ذرت تحت غلظت‌های علف‌کش [دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 49-64]
 • رحیمیان مشهدی، حمید اثر جایگاه بذر بر پاسخ جوانه‌زنی یولاف وحشی زمستانه (Avena Iudoviciana Durieu.) به دما [دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 79-94]

ز

 • زند، اسکندر بهینه سازی کارایی علف کش نیکوسولفورون با افزودن ترکیبات نیتروژنه تحت تأثیر تغییرات کیفیت آب در تانک سمپاشی [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 53-70]

س

 • سلطانی، الیاس برهمکنش دزهای مختلف علف‌کش نیکوسولفورون و رقابت چند گونه‌ی علف‌های هرز با ذرت: ارتباط شاخص‌های زانتیوم، آمارانتوس و ذرت تحت غلظت‌های علف‌کش [دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 49-64]

ص

 • صمدانی، بتول تعیین واکنش بذر گل جالیز (Orobanche aegyptiaca) نسبت به گیاهان مختلف [دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 65-78]
 • صمدانی، بتول پتانسیل ترکیب تاریخ کاشت با ماخار، کنترل شیمیایی و مکانیکی علف‌های هرز روی عملکرد کلزا (Brassica napus L.) در ورامین و کرج [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 23-34]

ع

 • عزتی، سودابه بررسی کارایی جذب و مصرف نور سویا (Glysine max L.) در رقابت با آمارانتوس ریشه قرمز (Amaranthus retraflexus L.) [دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 35-48]
 • علیزاده، حسن اثر جایگاه بذر بر پاسخ جوانه‌زنی یولاف وحشی زمستانه (Avena Iudoviciana Durieu.) به دما [دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 79-94]

غ

 • غلامحسینی، مجید تاثیر تداخل علف هرز آمارانتوس ریشه قرمز (Amaranthus retroflexus L.) بر عملکرد کمی و کیفی ذرت (Zea mays L.) در سطوح مختلف آبیاری و نیتروژن [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 1-22]

ف

 • فرهودی، روزبه تاثیر سیستم‌های مختلف تغذیه نیتروژن بر عملکرد و توان رقابتی گیاه دارویی رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.) در برابر علف هرز پنیرک (Malva spp.) [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 71-86]
 • فروزش، سمیه اثر جایگاه بذر بر پاسخ جوانه‌زنی یولاف وحشی زمستانه (Avena Iudoviciana Durieu.) به دما [دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 79-94]

ق

 • قرخلو، جاوید مروری بر تأثیر بیوچار در جذب و آبشوئی علف کش‌ها [دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 1-20]

ک

 • کرمی نژاد، محمدرضا پتانسیل ترکیب تاریخ کاشت با ماخار، کنترل شیمیایی و مکانیکی علف‌های هرز روی عملکرد کلزا (Brassica napus L.) در ورامین و کرج [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 23-34]

م

 • مدرس ثانوی، سید علی محمد تاثیر سیستم‌های مختلف تغذیه نیتروژن بر عملکرد و توان رقابتی گیاه دارویی رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.) در برابر علف هرز پنیرک (Malva spp.) [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 71-86]
 • میرطاهری، سید مهدی بررسی بیولوژی علف هرز شاهی خاکستری (Cardaria draba L) در مواجهه با برخی از متغیرهای محیطی [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 35-42]
 • مندنی، فرزاد بررسی کارایی جذب و مصرف نور سویا (Glysine max L.) در رقابت با آمارانتوس ریشه قرمز (Amaranthus retraflexus L.) [دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 35-48]

ن

 • نجفی، حسین تفاوت‌های جوانه‌زنی توده علف هرز تاتوره تحت تاثیر شرایط اقلیمی متفاوت در طول فصول مختلف [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 43-51]
 • نراقی، مریم برهمکنش دزهای مختلف علف‌کش نیکوسولفورون و رقابت چند گونه‌ی علف‌های هرز با ذرت: ارتباط شاخص‌های زانتیوم، آمارانتوس و ذرت تحت غلظت‌های علف‌کش [دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 49-64]
 • نصیری محلاتی، مهدی بهینه سازی کارایی علف کش نیکوسولفورون با افزودن ترکیبات نیتروژنه تحت تأثیر تغییرات کیفیت آب در تانک سمپاشی [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 53-70]

و

 • وزان، سعید تفاوت‌های جوانه‌زنی توده علف هرز تاتوره تحت تاثیر شرایط اقلیمی متفاوت در طول فصول مختلف [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 43-51]