نمایه نویسندگان

آ

 • آبین، عباس اثر محیط گیاه مادری بر مقاومت به تنش شوری و خشکی در مرحله جوانه زنی و سبز شدن علف هرز شیرتیغک (.Sonchus oleraceus L) [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 1-12]

ا

 • ابراهیمی، اسماعیل عوامل مؤثر بر جوانه زنی و خروج نشای بادبر (Ceratocarpus arenarius L. (Bluk.)) [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 25-36]
 • ابطالی، یحیی تاثیر رقابت خردل وحشی (Sinapis arvensis L.) بر روی عملکرد و شاخصهای رشد ارقام مختلف کلزا ( Brassica napus L.) [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 63-73]
 • ابطالی، مهدی تاثیر رقابت خردل وحشی (Sinapis arvensis L.) بر روی عملکرد و شاخصهای رشد ارقام مختلف کلزا ( Brassica napus L.) [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 63-73]
 • احمدوند، گودرز اثرات آللوپاتیک عصاره آبی بقایای گیاهی کلزا روی خصوصیات جوانه‌زنی بذور علف‌های هرز [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 1-11]
 • احمدوند، گودرز پتانسیل دگرآسیبی کلزا (Brassica napus L.) برای مدیریت علف هرز ترب وحشی (Raphanus raphanistrum L.) [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 13-25]
 • اسلامی، سید وحید اثر محیط گیاه مادری بر مقاومت به تنش شوری و خشکی در مرحله جوانه زنی و سبز شدن علف هرز شیرتیغک (.Sonchus oleraceus L) [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 1-12]
 • اسلامی، سید وحید عوامل مؤثر بر جوانه زنی و خروج نشای بادبر (Ceratocarpus arenarius L. (Bluk.)) [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 25-36]
 • الیاسی، شهرام بررسی رابطه مکانی بانک بذر و جمعیت علف هرز و نیز الگوی پراکنش آن در طول فصل زراعی در مزرعه ذرت [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 65-76]
 • اویسی، مصطفی بررسی رابطه مکانی بانک بذر و جمعیت علف هرز و نیز الگوی پراکنش آن در طول فصل زراعی در مزرعه ذرت [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 65-76]
 • اویسی، مصطفی اثر مدیریت شیمیایی بر بانک بذر علف ها یهرز در تناوب ذرت- جو [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 51-63]

ب

 • باغستانی، محمدعلی بررسی کارائی علف‌کش فنوکساپروپ پی‌اتیل تولید داخل و خارج کشور در کنترل علف هرز یولاف وحشی (Avena ludoviciana) در مزرعه [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 45-55]
 • باغستانی، محمد علی مروری بر آخرین فهرست علف کش ها و علفهای هرز مهم ایران [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 83-100]
 • باغستانی میبدی، محمد علی تاثیر رقابت خردل وحشی (Sinapis arvensis L.) بر روی عملکرد و شاخصهای رشد ارقام مختلف کلزا ( Brassica napus L.) [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 63-73]

پ

 • پایدار، سولماز بررسی کارائی علف‌کش فنوکساپروپ پی‌اتیل تولید داخل و خارج کشور در کنترل علف هرز یولاف وحشی (Avena ludoviciana) در مزرعه [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 45-55]
 • پاک نژاد، فرزاد بررسی رابطه مکانی بانک بذر و جمعیت علف هرز و نیز الگوی پراکنش آن در طول فصل زراعی در مزرعه ذرت [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 65-76]
 • پورآذر، رضا کنترل زراعی، مکانیکی و شیمیایی علف‌های هرز کلزا (Brassiaca napus L.) [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 11-24]
 • پورآذر، رضا مقایسه کارآیی پنوکسولام اس-سی 240 با علفکش‌های ثبت شده در ایران [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 55-64]
 • پورآذر، رضا کنترل علف هرز پیچک صحرایی (Convolvulus arvensis L.) در مزارع گندم [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 73-83]

ج

 • جامی الاحمدی، مجید عوامل مؤثر بر جوانه زنی و خروج نشای بادبر (Ceratocarpus arenarius L. (Bluk.)) [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 25-36]
 • جمالی، محمدرضا بررسی کارائی علف‌کش فنوکساپروپ پی‌اتیل تولید داخل و خارج کشور در کنترل علف هرز یولاف وحشی (Avena ludoviciana) در مزرعه [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 45-55]

ح

 • حاتمی، مجتبی ارزیابی روش های مختلف کنترل علفهای هرز در گلرنگ (Carthamus tinctorius) تحت شرایط دیم [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 37-45]

خ

 • خرم دل، سرور اثر تراکمهای مختلف کشت مخلوط ذرت و لوبیا بر عملکرد گیاهان زراعی و جمعیت علفهای هرز [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 37-51]
 • خلقانی، جواد کنترل علف هرز پیچک صحرایی (Convolvulus arvensis L.) در مزارع گندم [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 73-83]

ر

 • رستمی، لیدا اثر تراکمهای مختلف کشت مخلوط ذرت و لوبیا بر عملکرد گیاهان زراعی و جمعیت علفهای هرز [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 37-51]
 • رییس محمدی، ابراهیم اثر مدیریت شیمیایی بر بانک بذر علف ها یهرز در تناوب ذرت- جو [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 51-63]
 • رودی، داود بررسی تأثیر علف‌کش تریفلورالین و کود آهن بر خصوصیات مرفولوژیکی و جذب آهن ارقام سویا (Glycin max L.) [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 25-36]

ز

 • زند، اسکندر بررسی کارائی علف‌کش فنوکساپروپ پی‌اتیل تولید داخل و خارج کشور در کنترل علف هرز یولاف وحشی (Avena ludoviciana) در مزرعه [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 45-55]
 • زند، اسکندر مروری بر آخرین فهرست علف کش ها و علفهای هرز مهم ایران [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 83-100]

س

 • سرابی، وحید پتانسیل دگرآسیبی کلزا (Brassica napus L.) برای مدیریت علف هرز ترب وحشی (Raphanus raphanistrum L.) [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 13-25]
 • سرورامینی، شبنم ارزیابی روش های مختلف کنترل علفهای هرز در گلرنگ (Carthamus tinctorius) تحت شرایط دیم [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 37-45]
 • سرورامینی، شبنم پتانسیل دگرآسیبی کلزا (Brassica napus L.) برای مدیریت علف هرز ترب وحشی (Raphanus raphanistrum L.) [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 13-25]
 • سرور امینی، شبنم اثرات آللوپاتیک عصاره آبی بقایای گیاهی کلزا روی خصوصیات جوانه‌زنی بذور علف‌های هرز [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 1-11]

ش

 • شعبانی، قباد اثرات آللوپاتیک عصاره آبی بقایای گیاهی کلزا روی خصوصیات جوانه‌زنی بذور علف‌های هرز [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 1-11]
 • شعبانی، قباد ارزیابی روش های مختلف کنترل علفهای هرز در گلرنگ (Carthamus tinctorius) تحت شرایط دیم [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 37-45]

ع

 • علیزاده، حسن اثر مدیریت شیمیایی بر بانک بذر علف ها یهرز در تناوب ذرت- جو [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 51-63]

غ

 • غدیری، حسین بررسی تأثیر علف‌کش تریفلورالین و کود آهن بر خصوصیات مرفولوژیکی و جذب آهن ارقام سویا (Glycin max L.) [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 25-36]
 • غلامی گل افشان، معصومه بررسی رابطه مکانی بانک بذر و جمعیت علف هرز و نیز الگوی پراکنش آن در طول فصل زراعی در مزرعه ذرت [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 65-76]

ق

 • قربانی، الهام اثر مدیریت شیمیایی بر بانک بذر علف ها یهرز در تناوب ذرت- جو [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 51-63]

ک

 • کوچکی، علیرضا اثر تراکمهای مختلف کشت مخلوط ذرت و لوبیا بر عملکرد گیاهان زراعی و جمعیت علفهای هرز [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 37-51]

گ

 • گلزردی، فرید اثرات آللوپاتیک عصاره آبی بقایای گیاهی کلزا روی خصوصیات جوانه‌زنی بذور علف‌های هرز [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 1-11]
 • گلزردی، فرید ارزیابی روش های مختلف کنترل علفهای هرز در گلرنگ (Carthamus tinctorius) تحت شرایط دیم [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 37-45]
 • گلزردی، فرید پتانسیل دگرآسیبی کلزا (Brassica napus L.) برای مدیریت علف هرز ترب وحشی (Raphanus raphanistrum L.) [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 13-25]

م

 • محمودی، سهراب عوامل مؤثر بر جوانه زنی و خروج نشای بادبر (Ceratocarpus arenarius L. (Bluk.)) [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 25-36]
 • مفتون، منوچهر بررسی تأثیر علف‌کش تریفلورالین و کود آهن بر خصوصیات مرفولوژیکی و جذب آهن ارقام سویا (Glycin max L.) [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 25-36]
 • مین باشی معینی، مهدی مروری بر آخرین فهرست علف کش ها و علفهای هرز مهم ایران [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 83-100]
 • منتظری، منصور مقایسه کارآیی پنوکسولام اس-سی 240 با علفکش‌های ثبت شده در ایران [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 55-64]
 • مندنی، فرزاد اثرات آللوپاتیک عصاره آبی بقایای گیاهی کلزا روی خصوصیات جوانه‌زنی بذور علف‌های هرز [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 1-11]
 • مندنی، فرزاد ارزیابی روش های مختلف کنترل علفهای هرز در گلرنگ (Carthamus tinctorius) تحت شرایط دیم [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 37-45]
 • مندنی، فرزاد پتانسیل دگرآسیبی کلزا (Brassica napus L.) برای مدیریت علف هرز ترب وحشی (Raphanus raphanistrum L.) [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 13-25]
 • مندنی، فرزاد اثر تراکمهای مختلف کشت مخلوط ذرت و لوبیا بر عملکرد گیاهان زراعی و جمعیت علفهای هرز [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 37-51]
 • موسوی نیا، حسین مروری از تکنیک‌های "بایواسی" در تحقیقات علفکش‌ها [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 77-95]

ن

 • نصیری محلاتی، مهدی اثر تراکمهای مختلف کشت مخلوط ذرت و لوبیا بر عملکرد گیاهان زراعی و جمعیت علفهای هرز [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 37-51]
 • نظام آبادی، نوشین مروری بر آخرین فهرست علف کش ها و علفهای هرز مهم ایران [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 83-100]

و

 • وزان، سعید اثرات آللوپاتیک عصاره آبی بقایای گیاهی کلزا روی خصوصیات جوانه‌زنی بذور علف‌های هرز [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 1-11]
 • وزان، سعید ارزیابی روش های مختلف کنترل علفهای هرز در گلرنگ (Carthamus tinctorius) تحت شرایط دیم [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 37-45]
 • وزان، سعید بررسی رابطه مکانی بانک بذر و جمعیت علف هرز و نیز الگوی پراکنش آن در طول فصل زراعی در مزرعه ذرت [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 65-76]

ه

 • هادیزاده، محمد حسن مروری بر آخرین فهرست علف کش ها و علفهای هرز مهم ایران [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 83-100]