نمایه نویسندگان

آ

 • آزادبخت، نادر کنترل بیولوژیکی گیاه عروسک پشت پرده (Physalis divericata L.) به وسیله عوامل بیماریزای گیاهی در استان لرستان [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 43-59]

ا

 • ادیم، حسین تعیین پراکنش و خصوصیات جمعیتی علف‌های هرز مزارع گندم استان سیستان و بلوچستان [دوره 2، شماره 1، 1389، صفحه 1-14]
 • اسلامی، سیدوحید بررسی مقایسه‌ای اثرات شوری و خشکی بر جوانه‌زنی و رشد گیاهچه‌ای سوروف (Echinochola crus-gali (L.) Beauty) و برنج (Oryza sativa L.) و ارتباط آن با رقابت دو گیاه در شرایط تنش [دوره 2، شماره 1، 1389، صفحه 29-42]
 • اسماعیلی، ابوذر بررسی مقایسه‌ای اثرات شوری و خشکی بر جوانه‌زنی و رشد گیاهچه‌ای سوروف (Echinochola crus-gali (L.) Beauty) و برنج (Oryza sativa L.) و ارتباط آن با رقابت دو گیاه در شرایط تنش [دوره 2، شماره 1، 1389، صفحه 29-42]

ب

 • بازوبندی، محمد بررسی میزان کارآیی ترکیب‌های مختلف علف‌کشی در کنترل علف‌های هرز پهن‌برگ مزارع چغندرقند [دوره 2، شماره 1، 1389، صفحه 43-53]
 • بذرافشان، فرود تاثیر تراکم‌های مختلف خردل وحشی (Sinapis arvensis L.) بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم زمستانه [دوره 2، شماره 1، 1389، صفحه 15-29]
 • بذرافشان، فرود مطالعه اثرات آللوپاتی چند گونه علف هرز بر جوانه زنی و رشد گیاهچه گندم [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 59-70]

ج

 • جعفرزاده، ناصر بررسی میزان کارآیی ترکیب‌های مختلف علف‌کشی در کنترل علف‌های هرز پهن‌برگ مزارع چغندرقند [دوره 2، شماره 1، 1389، صفحه 43-53]

چ

 • چمنی اصری، تکتم رشد اولیه ریشه و اندام هوائی یولاف وحشی (Avena fatua L.) و گندم (Triticum aestivum L.) در رقابت برای نیتروژن [دوره 2، شماره 1، 1389، صفحه 53-63]

ح

 • حمیدی، رضا تاثیر تراکم‌های مختلف خردل وحشی (Sinapis arvensis L.) بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم زمستانه [دوره 2، شماره 1، 1389، صفحه 15-29]
 • حمیدی، رضا اثر عصاره‌های برگ و ساقه جو وحشی (Hordeum spontaneum Koch) روی جوانه‌زنی بذر و رشد گیاهچه گندم زمستانه (Triticum aestivum L.) [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 19-28]

خ

 • خدادادی، حسین مقایسه کارایی علف‌کش‌های انتخابی چغندرقند در روش‌های خاکورزی سنتی و حداقل بهاره [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 83-93]

د

 • درویش نیا، فاطمه کنترل بیولوژیکی گیاه عروسک پشت پرده (Physalis divericata L.) به وسیله عوامل بیماریزای گیاهی در استان لرستان [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 43-59]
 • درویش نیا، مصطفی کنترل بیولوژیکی گیاه عروسک پشت پرده (Physalis divericata L.) به وسیله عوامل بیماریزای گیاهی در استان لرستان [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 43-59]

ر

 • راشد محصل، محمد حسن اثر تناوب‌های زراعی مختلف بر جمعیت علف‌های هرز مزارع سیب‌زمینی [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 1-19]
 • رحیمیان مشهدی، حمید اثر عصاره‌های برگ و ساقه جو وحشی (Hordeum spontaneum Koch) روی جوانه‌زنی بذر و رشد گیاهچه گندم زمستانه (Triticum aestivum L.) [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 19-28]
 • رحیمیان مشهدی، حمید کنترل تلفیقی علف‌های هرز در سیستم تهیه بستر بذر چغندرقند به طور کامل در پاییز [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 29-42]
 • رمضانی، محمدکاظم مروری بر بقایای علفکش‌ها در خاک و اثرات آن بر گیاهان در تناوب‌های زراعی [دوره 2، شماره 1، 1389، صفحه 95-119]
 • رهبری، احمد کنترل تلفیقی علف‌های هرز در سیستم تهیه بستر بذر چغندرقند به طور کامل در پاییز [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 29-42]

ز

 • زیدعلی، احسان اله کنترل بیولوژیکی گیاه عروسک پشت پرده (Physalis divericata L.) به وسیله عوامل بیماریزای گیاهی در استان لرستان [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 43-59]
 • زیدعلی، احسان اله بررسی امکان کنترل بیولوژیکی خردل وحشی قارچ‌های بیماریزا [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 93-102]
 • زمانی، علامرضا رشد اولیه ریشه و اندام هوائی یولاف وحشی (Avena fatua L.) و گندم (Triticum aestivum L.) در رقابت برای نیتروژن [دوره 2، شماره 1، 1389، صفحه 53-63]

س

 • سیادت، عطاء الله تاثیر تراکم‌های مختلف خردل وحشی (Sinapis arvensis L.) بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم زمستانه [دوره 2، شماره 1، 1389، صفحه 15-29]
 • سارانی، منصور تعیین پراکنش و خصوصیات جمعیتی علف‌های هرز مزارع گندم استان سیستان و بلوچستان [دوره 2، شماره 1، 1389، صفحه 1-14]
 • سراجچی، مصطفی اثر تناوب‌های زراعی مختلف بر جمعیت علف‌های هرز مزارع سیب‌زمینی [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 1-19]

ش

 • شجاعی نوفرست، کوروش اثر تناوب‌های زراعی مختلف بر جمعیت علف‌های هرز مزارع سیب‌زمینی [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 1-19]

ص

ع

 • عبداللهیان نوقابی، محمد کنترل تلفیقی علف‌های هرز در سیستم تهیه بستر بذر چغندرقند به طور کامل در پاییز [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 29-42]
 • علیپور، شیما بررسی تاثیر آللوپاتیک گیاه دارویی درمنه (Artemisia annua L.) روی علف‌های هرز ذرت [دوره 2، شماره 1، 1389، صفحه 68-83]
 • علیزاده، حسن کنترل تلفیقی علف‌های هرز در سیستم تهیه بستر بذر چغندرقند به طور کامل در پاییز [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 29-42]

ف

 • فتاحی وانانی، موسی مقایسه کارایی علف‌کش‌های انتخابی چغندرقند در روش‌های خاکورزی سنتی و حداقل بهاره [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 83-93]
 • فیضی، حسن تعیین مناسب‌ترین زمان و مقدار کاربرد علف‌کش آترازین در کنترل علف‌های هرز ذرت دانه‌ای و اثرات پسمان آن بر جوانه‌زنی گندم [دوره 2، شماره 1، 1389، صفحه 83-94]
 • فیلی زاده، یوسف بررسی تاثیر آللوپاتیک گیاه دارویی درمنه (Artemisia annua L.) روی علف‌های هرز ذرت [دوره 2، شماره 1، 1389، صفحه 68-83]

ق

 • قدیری، حسین تعیین مناسب‌ترین زمان و مقدار کاربرد علف‌کش آترازین در کنترل علف‌های هرز ذرت دانه‌ای و اثرات پسمان آن بر جوانه‌زنی گندم [دوره 2، شماره 1، 1389، صفحه 83-94]
 • قربانی، رضا اثر تناوب‌های زراعی مختلف بر جمعیت علف‌های هرز مزارع سیب‌زمینی [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 1-19]

گ

 • گلزردی، فرید تعیین مناسب‌ترین زمان و مقدار کاربرد علف‌کش آترازین در کنترل علف‌های هرز ذرت دانه‌ای و اثرات پسمان آن بر جوانه‌زنی گندم [دوره 2، شماره 1، 1389، صفحه 83-94]
 • گل زردی، فرید کنترل بیولوژیکی گیاه عروسک پشت پرده (Physalis divericata L.) به وسیله عوامل بیماریزای گیاهی در استان لرستان [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 43-59]
 • گل زردی، فرید بررسی امکان کنترل بیولوژیکی خردل وحشی قارچ‌های بیماریزا [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 93-102]

م

 • محمودی، سهراب رشد اولیه ریشه و اندام هوائی یولاف وحشی (Avena fatua L.) و گندم (Triticum aestivum L.) در رقابت برای نیتروژن [دوره 2، شماره 1، 1389، صفحه 53-63]
 • میر هادی، سید محمد جواد مقایسه کارایی علف‌کش‌های انتخابی چغندرقند در روش‌های خاکورزی سنتی و حداقل بهاره [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 83-93]
 • مظاهری، داریوش اثر عصاره‌های برگ و ساقه جو وحشی (Hordeum spontaneum Koch) روی جوانه‌زنی بذر و رشد گیاهچه گندم زمستانه (Triticum aestivum L.) [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 19-28]
 • معزی، عبدالمیر تاثیر تراکم‌های مختلف خردل وحشی (Sinapis arvensis L.) بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم زمستانه [دوره 2، شماره 1، 1389، صفحه 15-29]
 • مین باشی معینی، مهدی تعیین پراکنش و خصوصیات جمعیتی علف‌های هرز مزارع گندم استان سیستان و بلوچستان [دوره 2، شماره 1، 1389، صفحه 1-14]
 • منتظری، منصور بررسی تاثیر آللوپاتیک گیاه دارویی درمنه (Artemisia annua L.) روی علف‌های هرز ذرت [دوره 2، شماره 1، 1389، صفحه 68-83]
 • منتظری، منصور مقایسه کارایی علف‌کش‌های انتخابی چغندرقند در روش‌های خاکورزی سنتی و حداقل بهاره [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 83-93]
 • مندنی، فرزاد تعیین مناسب‌ترین زمان و مقدار کاربرد علف‌کش آترازین در کنترل علف‌های هرز ذرت دانه‌ای و اثرات پسمان آن بر جوانه‌زنی گندم [دوره 2، شماره 1، 1389، صفحه 83-94]
 • موسوی نیا، حسین تاثیر تراکم‌های مختلف خردل وحشی (Sinapis arvensis L.) بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم زمستانه [دوره 2، شماره 1، 1389، صفحه 15-29]
 • موسوی نیا، حسین مطالعه اثرات آللوپاتی چند گونه علف هرز بر جوانه زنی و رشد گیاهچه گندم [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 59-70]

ن

 • نجفی، حسین بررسی میزان کارآیی ترکیب‌های مختلف علف‌کشی در کنترل علف‌های هرز پهن‌برگ مزارع چغندرقند [دوره 2، شماره 1، 1389، صفحه 43-53]
 • نجفی، حسین مطالعه توانائی رقابتی دو رقم گندم با چهار گونه علف هرز تحت شرایط گلخانه‌ای [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 71-83]
 • نصیری محلاتی، مهدی اثر تناوب‌های زراعی مختلف بر جمعیت علف‌های هرز مزارع سیب‌زمینی [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 1-19]

و

 • وزان، سعید مطالعه توانائی رقابتی دو رقم گندم با چهار گونه علف هرز تحت شرایط گلخانه‌ای [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 71-83]
 • وفایی، سید حسین بررسی امکان کنترل بیولوژیکی خردل وحشی قارچ‌های بیماریزا [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 93-102]