نمایه نویسندگان

آ

 • آرین، هادی کارایی باریک برگ‌کش‌ها و گلایفوسیت در کنترل شیمیایی گیاه وتیور (Vetiveria zizanioides (L.) Nash) [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 61-72]

ا

 • احمدی شرف، حسین مطالعه مدیریت تلفیقی علف های هرز با تاکید بر اثر پرایمینگ بذر بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت [دوره 4، شماره 2، 1391، صفحه 63-76]
 • احمدوند، گودرز ارزیابی اثرات تداخلی چاودار وحشی (Secale cereale L.) بر ارقام گندم (Triticum aestivum) و تعیین آستانه های خسارت اقتصادی و کیفی علف هرز [دوره 4، شماره 2، 1391، صفحه 18-37]
 • اسدی، صادق تاثیر کشت مخلوط افزایشی و جایگزینی ذرت (Zea mays L.) و ماش (Vigna radiate L.) بر عملکرد، اجزای عملکرد و زیست توده علف های هرز [دوره 4، شماره 2، 1391، صفحه 97-109]
 • انگجی، سید جواد تأثیر علف‌کش‌های خاک کاربرد انتخابی پنبه روی شدت بیماری مرگ گیاهچه (Rhizoctonia solani) [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 53-60]

ب

 • بازوبندی، محمد کارایی باریک برگ‌کش‌ها و گلایفوسیت در کنترل شیمیایی گیاه وتیور (Vetiveria zizanioides (L.) Nash) [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 61-72]

ت

 • توحیدلو، قاسم تأثیر محیط گیاه مادری بر مقاومت به خشکی و شوری در مرحله‌ی جوانه‌زنی و رشد گیاهچه علف بالارونده مونپلیه (Cynanchum actum L.) [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 25-41]

ث

 • ثابتی، پیمان بررسی ساختار جوامع، تنوع گونه ای و نقشه پراکنش علف های هرز مزارع گندم آبی استان کرمانشاه [دوره 4، شماره 2، 1391، صفحه 77-96]

چ

 • چاربند، بهنام تعیین دورۀ بحرانی کنترل علف های هرز در مزارع سیب زمینی تجاری رقم آگریا در اردبیل [دوره 4، شماره 2، 1391، صفحه 53-61]

د

 • درخشان، ابوالفضل بررسی مقاومت عرضی علف هرز مقاوم فالاریس نسبت به علف کش‌های بازدارنده ACCase [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 15-25]
 • درخشانی، ابوالفضل مروری بر گیاهان زراعی تراریخته مقاوم به علف‏کش: مزایا و معایب [دوره 4، شماره 2، 1391، صفحه 111-139]

ر

 • راستگو، مهدی مروری بر گیاهان زراعی تراریخته مقاوم به علف‏کش: مزایا و معایب [دوره 4، شماره 2، 1391، صفحه 111-139]
 • رحیمی، مهدی مطالعه مدیریت تلفیقی علف های هرز با تاکید بر اثر پرایمینگ بذر بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت [دوره 4، شماره 2، 1391، صفحه 63-76]
 • رحیم معینی، محمد بررسی شاخص‌های جمعیتی و تهیه نقشه پراکنش علف‌های هرز مزارع گندم دیم استان زنجان [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 73-91]
 • رمضانی، محمد کاظم سوزاندن بقایای گیاهی و تأثیر آن بر سرنوشت و کارائی باقیمانده علف کش‌ها [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 91-107]
 • روحانی، عباس اثر کاربرد لکه ای و سراسری علف کش بر پویایی جمعیت علف های هرز گندم [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 1-15]

ز

 • زعفریان، فائزه تاثیرگذاری تاریخ های مختلف کاشت گیاهان پوششی بر کنترل علف‌های هرز، تجمع و انتقال مجدد مواد فتوسنتزی در ذرت (Zea mays L.) [دوره 4، شماره 2، 1391، صفحه 39-52]
 • زند، اسکندر تاثیرگذاری تاریخ های مختلف کاشت گیاهان پوششی بر کنترل علف‌های هرز، تجمع و انتقال مجدد مواد فتوسنتزی در ذرت (Zea mays L.) [دوره 4، شماره 2، 1391، صفحه 39-52]
 • زند، اسکندر تاثیر کشت مخلوط افزایشی و جایگزینی ذرت (Zea mays L.) و ماش (Vigna radiate L.) بر عملکرد، اجزای عملکرد و زیست توده علف های هرز [دوره 4، شماره 2، 1391، صفحه 97-109]
 • زند، اسکندر سوزاندن بقایای گیاهی و تأثیر آن بر سرنوشت و کارائی باقیمانده علف کش‌ها [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 91-107]

س

 • سعادتیان، بیژن ارزیابی اثرات تداخلی چاودار وحشی (Secale cereale L.) بر ارقام گندم (Triticum aestivum) و تعیین آستانه های خسارت اقتصادی و کیفی علف هرز [دوره 4، شماره 2، 1391، صفحه 18-37]
 • سلیمانی، فاطمه ارزیابی اثرات تداخلی چاودار وحشی (Secale cereale L.) بر ارقام گندم (Triticum aestivum) و تعیین آستانه های خسارت اقتصادی و کیفی علف هرز [دوره 4، شماره 2، 1391، صفحه 18-37]

ع

 • عالی، صابر تعیین دورۀ بحرانی کنترل علف های هرز در مزارع سیب زمینی تجاری رقم آگریا در اردبیل [دوره 4، شماره 2، 1391، صفحه 53-61]
 • عباس دخت، حمید اثر کاربرد لکه ای و سراسری علف کش بر پویایی جمعیت علف های هرز گندم [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 1-15]
 • عباس دخت، حمید مطالعه مدیریت تلفیقی علف های هرز با تاکید بر اثر پرایمینگ بذر بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت [دوره 4، شماره 2، 1391، صفحه 63-76]

غ

 • غلامی، احمد مطالعه مدیریت تلفیقی علف های هرز با تاکید بر اثر پرایمینگ بذر بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت [دوره 4، شماره 2، 1391، صفحه 63-76]

ف

 • فائز، روح اله مطالعه نیمه‌عمر علف‌کش سولفوسولفورون در نظام‌های بدون خاک‌ورزی و خاک‌ورزی مرسوم با استفاده از روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 41-53]
 • فرهمندفر، اسفندیار تاثیرگذاری تاریخ های مختلف کاشت گیاهان پوششی بر کنترل علف‌های هرز، تجمع و انتقال مجدد مواد فتوسنتزی در ذرت (Zea mays L.) [دوره 4، شماره 2، 1391، صفحه 39-52]

ق

 • قادری، فرشید تاثیر رقابت پنبه بر رشد، سطح برگ و توزیع عمودی برگ در کانوپی علف هرز گاوپنبه [دوره 4، شماره 2، 1391، صفحه 1-17]
 • قیاسی، زهرا اثر کاربرد لکه ای و سراسری علف کش بر پویایی جمعیت علف های هرز گندم [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 1-15]
 • قربانپور، اسماعیل تاثیر رقابت پنبه بر رشد، سطح برگ و توزیع عمودی برگ در کانوپی علف هرز گاوپنبه [دوره 4، شماره 2، 1391، صفحه 1-17]
 • قرخلو، جاوید تاثیر رقابت پنبه بر رشد، سطح برگ و توزیع عمودی برگ در کانوپی علف هرز گاوپنبه [دوره 4، شماره 2، 1391، صفحه 1-17]
 • قرخلو، جاوید مروری بر گیاهان زراعی تراریخته مقاوم به علف‏کش: مزایا و معایب [دوره 4، شماره 2، 1391، صفحه 111-139]
 • قرخلو، جاوید بررسی مقاومت عرضی علف هرز مقاوم فالاریس نسبت به علف کش‌های بازدارنده ACCase [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 15-25]
 • قرخلو، جاوید مطالعه نیمه‌عمر علف‌کش سولفوسولفورون در نظام‌های بدون خاک‌ورزی و خاک‌ورزی مرسوم با استفاده از روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 41-53]

ک

 • کامکار، بهنام مطالعه نیمه‌عمر علف‌کش سولفوسولفورون در نظام‌های بدون خاک‌ورزی و خاک‌ورزی مرسوم با استفاده از روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 41-53]
 • کامل، مسعود بررسی شاخص‌های جمعیتی و تهیه نقشه پراکنش علف‌های هرز مزارع گندم دیم استان زنجان [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 73-91]

گ

 • گلزردی، فرید تعیین دورۀ بحرانی کنترل علف های هرز در مزارع سیب زمینی تجاری رقم آگریا در اردبیل [دوره 4، شماره 2، 1391، صفحه 53-61]
 • گلزردی، فرید تاثیر کشت مخلوط افزایشی و جایگزینی ذرت (Zea mays L.) و ماش (Vigna radiate L.) بر عملکرد، اجزای عملکرد و زیست توده علف های هرز [دوره 4، شماره 2، 1391، صفحه 97-109]
 • گلزردی، فرید تأثیر محیط گیاه مادری بر مقاومت به خشکی و شوری در مرحله‌ی جوانه‌زنی و رشد گیاهچه علف بالارونده مونپلیه (Cynanchum actum L.) [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 25-41]

م

 • مدیری، الهام تأثیر علف‌کش‌های خاک کاربرد انتخابی پنبه روی شدت بیماری مرگ گیاهچه (Rhizoctonia solani) [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 53-60]
 • مکاریان، حسن اثر کاربرد لکه ای و سراسری علف کش بر پویایی جمعیت علف های هرز گندم [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 1-15]
 • مکاریان، حسن مطالعه مدیریت تلفیقی علف های هرز با تاکید بر اثر پرایمینگ بذر بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت [دوره 4، شماره 2، 1391، صفحه 63-76]
 • مین باشی، مهدی بررسی ساختار جوامع، تنوع گونه ای و نقشه پراکنش علف های هرز مزارع گندم آبی استان کرمانشاه [دوره 4، شماره 2، 1391، صفحه 77-96]
 • مین باشی معینی، مهدی بررسی شاخص‌های جمعیتی و تهیه نقشه پراکنش علف‌های هرز مزارع گندم دیم استان زنجان [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 73-91]
 • منتظری، منصور تأثیر علف‌کش‌های خاک کاربرد انتخابی پنبه روی شدت بیماری مرگ گیاهچه (Rhizoctonia solani) [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 53-60]
 • موسوی نیا، حسین تأثیر محیط گیاه مادری بر مقاومت به خشکی و شوری در مرحله‌ی جوانه‌زنی و رشد گیاهچه علف بالارونده مونپلیه (Cynanchum actum L.) [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 25-41]

ن

 • ناظرکاخکی، سیدحسین بررسی شاخص‌های جمعیتی و تهیه نقشه پراکنش علف‌های هرز مزارع گندم دیم استان زنجان [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 73-91]
 • نظری، شهرام تاثیرگذاری تاریخ های مختلف کاشت گیاهان پوششی بر کنترل علف‌های هرز، تجمع و انتقال مجدد مواد فتوسنتزی در ذرت (Zea mays L.) [دوره 4، شماره 2، 1391، صفحه 39-52]
 • نظری، شهرام تاثیر کشت مخلوط افزایشی و جایگزینی ذرت (Zea mays L.) و ماش (Vigna radiate L.) بر عملکرد، اجزای عملکرد و زیست توده علف های هرز [دوره 4، شماره 2، 1391، صفحه 97-109]

و

 • ویدال، ریباس مروری بر گیاهان زراعی تراریخته مقاوم به علف‏کش: مزایا و معایب [دوره 4، شماره 2، 1391، صفحه 111-139]
 • وزان، سعید تعیین دورۀ بحرانی کنترل علف های هرز در مزارع سیب زمینی تجاری رقم آگریا در اردبیل [دوره 4، شماره 2، 1391، صفحه 53-61]
 • وزان، سعید تأثیر محیط گیاه مادری بر مقاومت به خشکی و شوری در مرحله‌ی جوانه‌زنی و رشد گیاهچه علف بالارونده مونپلیه (Cynanchum actum L.) [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 25-41]
 • ویسی، مژگان بررسی ساختار جوامع، تنوع گونه ای و نقشه پراکنش علف های هرز مزارع گندم آبی استان کرمانشاه [دوره 4، شماره 2، 1391، صفحه 77-96]

ه

 • هادی زاده، محمدحسن مطالعه نیمه‌عمر علف‌کش سولفوسولفورون در نظام‌های بدون خاک‌ورزی و خاک‌ورزی مرسوم با استفاده از روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 41-53]
 • هادی زاده، محمد حسن کارایی باریک برگ‌کش‌ها و گلایفوسیت در کنترل شیمیایی گیاه وتیور (Vetiveria zizanioides (L.) Nash) [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 61-72]

ی

 • یوسفی، مرضیه مطالعه نیمه‌عمر علف‌کش سولفوسولفورون در نظام‌های بدون خاک‌ورزی و خاک‌ورزی مرسوم با استفاده از روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 41-53]