نمایه نویسندگان

ا

 • احمدوند، گودرز بررسی اثرات دگرآسیبی چاودار (Secale ceriale L.) بر خصوصیات جوانه‌زنی چند رقم گندم [دوره 5، شماره 1، 1392، صفحه 15-35]
 • احمدوند، گودرز ارزیابی قابلیت رقابتی کلزا (Brassica napus L.) و خردل وحشی (Sinapis arvesis L.) در مقادیر مختلف نیتروژن و تراکم نسبی دو گونه [دوره 5، شماره 2، 1392، صفحه 153-166]
 • احمدوند، گودرز تعیین توانائی رقابتی چند گونه علف هرز رایج در گندم (Triticum aestivum L.) و کلزا (Brassica napus L.) [دوره 5، شماره 2، 1392، صفحه 213-226]
 • انگجی، جواد برانگیختن بذر گل جالیز مصری (Orobanche aegyptiaca Pers.) به جوانه زنی در نبود گیاه میزبان [دوره 5، شماره 1، 1392، صفحه 49-56]

ب

 • باقری، علیرضا پویائی مکانی علف های هرز یک مزرعه با سابقه تناوبی کلزا- آیش - گندم [دوره 5، شماره 2، 1392، صفحه 121-136]
 • باقرانی، ناصر ارزیابی تأثیر فاصله ردیف و کاربرد علف کش بر کنترل علف های هرز در کشت مستقیم برنج [دوره 5، شماره 2، 1392، صفحه 137-152]
 • باقرانی، ناصر ارزیابی شایستگی بیوتیپ‌های علف‌هرز خردل‌وحشی (Sinapis arvensis L.) مقاوم به علف‌کش تری‌بنورون متیل در شرایط آزمایشگاهی [دوره 5، شماره 1، 1392، صفحه 35-48]
 • بغدادی، علی تأثر عصاره آبی و بقایای تلخه (Acrptilon repens L.) در ترکیب با علف‌کش ترایفلورالین بر جوانه‌زنی و رشد گیاهچه آمارانتوس ریشه قرمز و سلمه تره [دوره 5، شماره 2، 1392، صفحه 227-240]

خ

 • خرازی، امیر رضا برانگیختن بذر گل جالیز مصری (Orobanche aegyptiaca Pers.) به جوانه زنی در نبود گیاه میزبان [دوره 5، شماره 1، 1392، صفحه 49-56]
 • خواجه حسینی، محمد تأثیر عوامل محیطی بر جوانه زنی فرفیون ناجور برگ (Euphorbia heterophylla L.) یک علف‌هرز تازه وارد مزارع سویا [دوره 5، شماره 2، 1392، صفحه 183-193]

د

 • درخشان، ابوالفضل تأثیر عوامل محیطی بر جوانه زنی بذر و سبز شدن گیاهچه علف هرز سوروف بدون ریشک (Echinochola colonum L.) [دوره 5، شماره 1، 1392، صفحه 1-15]
 • درخشان، ابوالفضل ارزیابی تأثیر فاصله ردیف و کاربرد علف کش بر کنترل علف های هرز در کشت مستقیم برنج [دوره 5، شماره 2، 1392، صفحه 137-152]
 • دلخوش، بابک برانگیختن بذر گل جالیز مصری (Orobanche aegyptiaca Pers.) به جوانه زنی در نبود گیاه میزبان [دوره 5، شماره 1، 1392، صفحه 49-56]

ر

 • راشد محصل، محمدحسن پویائی مکانی علف های هرز یک مزرعه با سابقه تناوبی کلزا- آیش - گندم [دوره 5، شماره 2، 1392، صفحه 121-136]
 • رضوانی مقدم، پرویز پویائی مکانی علف های هرز یک مزرعه با سابقه تناوبی کلزا- آیش - گندم [دوره 5، شماره 2، 1392، صفحه 121-136]
 • رمضانی، محمدکاظم مروری بر سرنوشت آفت‌کش‌ها و ارزیابی مخاطرات آن‌ها در محیط [دوره 5، شماره 1، 1392، صفحه 97-121]

ز

 • زعفریان، فائزه اثر تاریخ‌های مختلف کاشت گیاهان پوششی سویا (Glycine max L.)، شنبلیله (Trigonella foenum gracum L.) و لوبیا چشم بلبلی (Vigna unguiculata L.) بر پویایی بانک بذر و جمعیت علف‌های هرز در ذرت (Zea mays L.) [دوره 5، شماره 1، 1392، صفحه 57-71]
 • زند، اسکندر اثر تاریخ‌های مختلف کاشت گیاهان پوششی سویا (Glycine max L.)، شنبلیله (Trigonella foenum gracum L.) و لوبیا چشم بلبلی (Vigna unguiculata L.) بر پویایی بانک بذر و جمعیت علف‌های هرز در ذرت (Zea mays L.) [دوره 5، شماره 1، 1392، صفحه 57-71]

س

 • سعادتیان، بیژن بررسی اثرات دگرآسیبی چاودار (Secale ceriale L.) بر خصوصیات جوانه‌زنی چند رقم گندم [دوره 5، شماره 1، 1392، صفحه 15-35]
 • سعادتیان، ّبیژن ارزیابی قابلیت رقابتی کلزا (Brassica napus L.) و خردل وحشی (Sinapis arvesis L.) در مقادیر مختلف نیتروژن و تراکم نسبی دو گونه [دوره 5، شماره 2، 1392، صفحه 153-166]
 • سعادتیان، ّبیژن تعیین توانائی رقابتی چند گونه علف هرز رایج در گندم (Triticum aestivum L.) و کلزا (Brassica napus L.) [دوره 5، شماره 2، 1392، صفحه 213-226]
 • سلیمی، حمیرا بررسی اثر برخی عوامل محیطی بر جوانه‌زنی بذر خردل دروغین (Hirschfeldia incana (L.) Lagr.-Foss.) [دوره 5، شماره 1، 1392، صفحه 71-84]
 • سلیمانی، الهام بررسی اثرات دگرآسیبی چاودار (Secale ceriale L.) بر خصوصیات جوانه‌زنی چند رقم گندم [دوره 5، شماره 1، 1392، صفحه 15-35]
 • سلیمانی، فاطمه بررسی اثرات دگرآسیبی چاودار (Secale ceriale L.) بر خصوصیات جوانه‌زنی چند رقم گندم [دوره 5، شماره 1، 1392، صفحه 15-35]
 • سلیمانی، فاطمه ارزیابی قابلیت رقابتی کلزا (Brassica napus L.) و خردل وحشی (Sinapis arvesis L.) در مقادیر مختلف نیتروژن و تراکم نسبی دو گونه [دوره 5، شماره 2، 1392، صفحه 153-166]
 • سلیمانی، فاطمه تعیین توانائی رقابتی چند گونه علف هرز رایج در گندم (Triticum aestivum L.) و کلزا (Brassica napus L.) [دوره 5، شماره 2، 1392، صفحه 213-226]
 • سنچولی، امید تأثیر عوامل محیطی بر جوانه زنی بذر و سبز شدن گیاهچه علف هرز سوروف بدون ریشک (Echinochola colonum L.) [دوره 5، شماره 1، 1392، صفحه 1-15]

ع

 • عامریان، محمدرضا بررسی روش‌های تلفیقی مبارزه با علف‌های هرز برگ مخملی (Abutilon theofrasti L.) و آمارانتوس (Amaranthus retroflexus L.) در شرایط متفاوت خاک‌ورزی بر کنترل علف‌های هرز و عملکرد سویا (Glycin max L.) [دوره 5، شماره 2، 1392، صفحه 167-182]
 • عباسپور، مجید ارزیابی کارآیی چند گراس‌کش در کنترل علفهای هرز کشیده برگ در تریتیکاله (Triticale hexaploide) [دوره 5، شماره 2، 1392، صفحه 199-212]
 • عباس دخت، حمید بررسی روش‌های تلفیقی مبارزه با علف‌های هرز برگ مخملی (Abutilon theofrasti L.) و آمارانتوس (Amaranthus retroflexus L.) در شرایط متفاوت خاک‌ورزی بر کنترل علف‌های هرز و عملکرد سویا (Glycin max L.) [دوره 5، شماره 2، 1392، صفحه 167-182]
 • عبداللهی‌پور، معصومه ارزیابی شایستگی بیوتیپ‌های علف‌هرز خردل‌وحشی (Sinapis arvensis L.) مقاوم به علف‌کش تری‌بنورون متیل در شرایط آزمایشگاهی [دوره 5، شماره 1، 1392، صفحه 35-48]
 • عسگرپور، ریحانه تأثیر عوامل محیطی بر جوانه زنی فرفیون ناجور برگ (Euphorbia heterophylla L.) یک علف‌هرز تازه وارد مزارع سویا [دوره 5، شماره 2، 1392، صفحه 183-193]

ف

 • فریدونپور، محمد بررسی اثر برخی عوامل محیطی بر جوانه‌زنی بذر خردل دروغین (Hirschfeldia incana (L.) Lagr.-Foss.) [دوره 5، شماره 1، 1392، صفحه 71-84]
 • فرهمندفر، اسفندیار اثر تاریخ‌های مختلف کاشت گیاهان پوششی سویا (Glycine max L.)، شنبلیله (Trigonella foenum gracum L.) و لوبیا چشم بلبلی (Vigna unguiculata L.) بر پویایی بانک بذر و جمعیت علف‌های هرز در ذرت (Zea mays L.) [دوره 5، شماره 1، 1392، صفحه 57-71]

ق

 • قربانی، رضا تأثیر عوامل محیطی بر جوانه زنی فرفیون ناجور برگ (Euphorbia heterophylla L.) یک علف‌هرز تازه وارد مزارع سویا [دوره 5، شماره 2، 1392، صفحه 183-193]
 • قربانپور، اسماعیل تأثیر عوامل محیطی بر جوانه زنی بذر و سبز شدن گیاهچه علف هرز سوروف بدون ریشک (Echinochola colonum L.) [دوره 5، شماره 1، 1392، صفحه 1-15]
 • قرخلو، جاوید ارزیابی تأثیر فاصله ردیف و کاربرد علف کش بر کنترل علف های هرز در کشت مستقیم برنج [دوره 5، شماره 2، 1392، صفحه 137-152]
 • قرخلو، جاوید ارزیابی شایستگی بیوتیپ‌های علف‌هرز خردل‌وحشی (Sinapis arvensis L.) مقاوم به علف‌کش تری‌بنورون متیل در شرایط آزمایشگاهی [دوره 5، شماره 1، 1392، صفحه 35-48]
 • قرخلو، جاوید پی‌جویی و تهیه نقشه پراکنش بیوتیپ‌های مقاوم دو گونه فالاریس Phalaris minor Retz. و P. paradoxa L. به علف‌کش کلودینافوپ پروپارژیل در مزارع گندم شهرستان آق‌قلا [دوره 5، شماره 1، 1392، صفحه 85-97]

ک

 • کامکار، بهنام تأثیر عوامل محیطی بر جوانه زنی بذر و سبز شدن گیاهچه علف هرز سوروف بدون ریشک (Echinochola colonum L.) [دوره 5، شماره 1، 1392، صفحه 1-15]
 • کامکار، بهنام پی‌جویی و تهیه نقشه پراکنش بیوتیپ‌های مقاوم دو گونه فالاریس Phalaris minor Retz. و P. paradoxa L. به علف‌کش کلودینافوپ پروپارژیل در مزارع گندم شهرستان آق‌قلا [دوره 5، شماره 1، 1392، صفحه 85-97]
 • کرمی نژاد، محمدرضا ارزیابی کارآیی چند گراس‌کش در کنترل علفهای هرز کشیده برگ در تریتیکاله (Triticale hexaploide) [دوره 5، شماره 2، 1392، صفحه 199-212]

گ

 • گرزین، مرتضی تأثیر عوامل محیطی بر جوانه زنی بذر و سبز شدن گیاهچه علف هرز سوروف بدون ریشک (Echinochola colonum L.) [دوره 5، شماره 1، 1392، صفحه 1-15]
 • گلزردی، فرید اثر تاریخ‌های مختلف کاشت گیاهان پوششی سویا (Glycine max L.)، شنبلیله (Trigonella foenum gracum L.) و لوبیا چشم بلبلی (Vigna unguiculata L.) بر پویایی بانک بذر و جمعیت علف‌های هرز در ذرت (Zea mays L.) [دوره 5، شماره 1، 1392، صفحه 57-71]
 • گلزردی، فرید تأثر عصاره آبی و بقایای تلخه (Acrptilon repens L.) در ترکیب با علف‌کش ترایفلورالین بر جوانه‌زنی و رشد گیاهچه آمارانتوس ریشه قرمز و سلمه تره [دوره 5، شماره 2، 1392، صفحه 227-240]

م

 • مجیدی، محمدرضا ارزیابی کارآیی چند گراس‌کش در کنترل علفهای هرز کشیده برگ در تریتیکاله (Triticale hexaploide) [دوره 5، شماره 2، 1392، صفحه 199-212]
 • منتظری، منصور برانگیختن بذر گل جالیز مصری (Orobanche aegyptiaca Pers.) به جوانه زنی در نبود گیاه میزبان [دوره 5، شماره 1، 1392، صفحه 49-56]
 • منتظری، منصور ارزیابی کارآیی چند گراس‌کش در کنترل علفهای هرز کشیده برگ در تریتیکاله (Triticale hexaploide) [دوره 5، شماره 2، 1392، صفحه 199-212]
 • موسوی نیا، حسین تأثر عصاره آبی و بقایای تلخه (Acrptilon repens L.) در ترکیب با علف‌کش ترایفلورالین بر جوانه‌زنی و رشد گیاهچه آمارانتوس ریشه قرمز و سلمه تره [دوره 5، شماره 2، 1392، صفحه 227-240]

ن

 • نجاری کلانتری، نیکتا پی‌جویی و تهیه نقشه پراکنش بیوتیپ‌های مقاوم دو گونه فالاریس Phalaris minor Retz. و P. paradoxa L. به علف‌کش کلودینافوپ پروپارژیل در مزارع گندم شهرستان آق‌قلا [دوره 5، شماره 1، 1392، صفحه 85-97]
 • نصیری محلاتی، مهدی پویائی مکانی علف های هرز یک مزرعه با سابقه تناوبی کلزا- آیش - گندم [دوره 5، شماره 2، 1392، صفحه 121-136]
 • نظری، شهرام اثر تاریخ‌های مختلف کاشت گیاهان پوششی سویا (Glycine max L.)، شنبلیله (Trigonella foenum gracum L.) و لوبیا چشم بلبلی (Vigna unguiculata L.) بر پویایی بانک بذر و جمعیت علف‌های هرز در ذرت (Zea mays L.) [دوره 5، شماره 1، 1392، صفحه 57-71]
 • نیک پرست، یاسر پویائی مکانی علف های هرز یک مزرعه با سابقه تناوبی کلزا- آیش - گندم [دوره 5، شماره 2، 1392، صفحه 121-136]
 • نورالهی، مهدی بررسی روش‌های تلفیقی مبارزه با علف‌های هرز برگ مخملی (Abutilon theofrasti L.) و آمارانتوس (Amaranthus retroflexus L.) در شرایط متفاوت خاک‌ورزی بر کنترل علف‌های هرز و عملکرد سویا (Glycin max L.) [دوره 5، شماره 2، 1392، صفحه 167-182]

و

 • وزان، سعید تأثر عصاره آبی و بقایای تلخه (Acrptilon repens L.) در ترکیب با علف‌کش ترایفلورالین بر جوانه‌زنی و رشد گیاهچه آمارانتوس ریشه قرمز و سلمه تره [دوره 5، شماره 2، 1392، صفحه 227-240]