نمایه نویسندگان

آ

 • آبین، عباس اثر محیط گیاه مادری بر مقاومت به تنش شوری و خشکی در مرحله جوانه زنی و سبز شدن علف هرز شیرتیغک (.Sonchus oleraceus L) [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 1-12]
 • آخوندی، سحر تأثیر اختلاط علف‌کش‌های کلودینافوپ‌پروپارژیل و سولفوسولفورون برگندم و علف‌های‌ هرز یولاف ‌وحشی (.Avena ludoviciana Dur) و فالاریس بذرکوچک (.Phalaris minor Retz) [دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 63-81]
 • آرین، هادی کارایی باریک برگ‌کش‌ها و گلایفوسیت در کنترل شیمیایی گیاه وتیور (Vetiveria zizanioides (L.) Nash) [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 61-72]
 • آزادبخت، نادر کنترل بیولوژیکی گیاه عروسک پشت پرده (Physalis divericata L.) به وسیله عوامل بیماریزای گیاهی در استان لرستان [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 43-59]
 • آقاعلیخانی، مجید تاثیر تداخل علف هرز آمارانتوس ریشه قرمز (Amaranthus retroflexus L.) بر عملکرد کمی و کیفی ذرت (Zea mays L.) در سطوح مختلف آبیاری و نیتروژن [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 1-22]
 • آل ابراهیم، محمدتقی تأثیر آمیخته علف‌کش‌های ریم‌سولفورون و متری‌بوزین در کنترل علف‌های ‌هرز و آنزیم آنتی‌اکسیدانی سیب‌زمینی [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 31-41]
 • آل ابراهیم، محمد تقی نگاهی به پدیده مقاومت علف‌های هرز به علفکش‌ها؛ از تئوری تا بهره‌برداری [دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 83-101]
 • آلبوغبیش، جعفر تاثیر کنترل مکانیکی و شیمیایی علف‎های هرز بر عملکرد پیاز خوراکی (Allium cepa L.) در کشت نشایی پاییزه استان هرمزگان [دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 79-91]

ا

 • ابراهیمی، اسماعیل عوامل مؤثر بر جوانه زنی و خروج نشای بادبر (Ceratocarpus arenarius L. (Bluk.)) [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 25-36]
 • ابطالی، یحیی تاثیر رقابت خردل وحشی (Sinapis arvensis L.) بر روی عملکرد و شاخصهای رشد ارقام مختلف کلزا ( Brassica napus L.) [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 63-73]
 • ابطالی، مهدی تاثیر رقابت خردل وحشی (Sinapis arvensis L.) بر روی عملکرد و شاخصهای رشد ارقام مختلف کلزا ( Brassica napus L.) [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 63-73]
 • احمدی شرف، حسین مطالعه مدیریت تلفیقی علف های هرز با تاکید بر اثر پرایمینگ بذر بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت [دوره 4، شماره 2، 1391، صفحه 63-76]
 • احمدوند، گودرز اثرات آللوپاتیک عصاره آبی بقایای گیاهی کلزا روی خصوصیات جوانه‌زنی بذور علف‌های هرز [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 1-11]
 • احمدوند، گودرز بررسی تنوع گونه‌ای و ساختار جوامع علف‌های هرز مزارع گندم آبی منطقه ایبک‌آباد شهرستان اراک [دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 121-134]
 • احمدوند، گودرز بررسی کارایی جذب و مصرف نور سویا (Glysine max L.) در رقابت با آمارانتوس ریشه قرمز (Amaranthus retraflexus L.) [دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 35-48]
 • احمدوند، گودرز ارزیابی اثرات تداخلی چاودار وحشی (Secale cereale L.) بر ارقام گندم (Triticum aestivum) و تعیین آستانه های خسارت اقتصادی و کیفی علف هرز [دوره 4، شماره 2، 1391، صفحه 18-37]
 • احمدوند، گودرز بررسی اثرات دگرآسیبی چاودار (Secale ceriale L.) بر خصوصیات جوانه‌زنی چند رقم گندم [دوره 5، شماره 1، 1392، صفحه 15-35]
 • احمدوند، گودرز ارزیابی قابلیت رقابتی کلزا (Brassica napus L.) و خردل وحشی (Sinapis arvesis L.) در مقادیر مختلف نیتروژن و تراکم نسبی دو گونه [دوره 5، شماره 2، 1392، صفحه 153-166]
 • احمدوند، گودرز تعیین توانائی رقابتی چند گونه علف هرز رایج در گندم (Triticum aestivum L.) و کلزا (Brassica napus L.) [دوره 5، شماره 2، 1392، صفحه 213-226]
 • احمدوند، گودرز پتانسیل دگرآسیبی کلزا (Brassica napus L.) برای مدیریت علف هرز ترب وحشی (Raphanus raphanistrum L.) [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 13-25]
 • احمدوند، گودرز تأثیر تنش کم‌آبی و الگوهای کشت مخلوط جایگزینی سویا با ارزن معمولی بر جمعیت و تنوع گونه‌ای علف‌های‌هرز [دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 53-67]
 • احمدوند، گودرز بررسی تاثیر قارچ پیریفورموسپورا بر رشد اولیه کلزا و علف‌های هرز [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 43-51]
 • احمدوند، گودرز تأثیر گیاهان پوششی و علف‌کش متریبوزین بر بانک بذر علف‌های هرز سیب‌زمینی (Solanum tuberosum L.) در سیستم‌های خاک‌ورزی حفاظتی و متداول [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 15-27]
 • ادیم، حسین تعیین پراکنش و خصوصیات جمعیتی علف‌های هرز مزارع گندم استان سیستان و بلوچستان [دوره 2، شماره 1، 1389، صفحه 1-14]
 • ایزدی دربندی، ابراهیم حسگرهای زیستی، ابزاری قدرتمند در ردیابی باقی مانده علف کش ها [دوره 6، شماره 1، 1393، صفحه 1-22]
 • ایزدی دربندی، ابراهیم مروری بر کاربردهای عملی نانوفناوری در پالایش باقی‌مانده علف‌کش‌ها و آفت‌کش‌ها در محیط [دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 87-104]
 • ایزدی دربندی، ابراهیم ارزیابی کارایی استفاده از علف‌کش‌های مختلف در کنترل علف‌های هرز زیره سبز [دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 21-34]
 • ایزدی دربندی، ابراهیم بررسی امکان کنترل شیمیایی علف‌های هرز در گیاه دارویی بالنگو [دوره 8، شماره 1، 1395، صفحه 1-12]
 • ایزدی دربندی، ابراهیم غربال‌گری ارقام و توده‌های گوجه‌فرنگی (.Lycopersicon esculentum L) از نظر میزان تحمل آلودگی گل جالیز مصری(Orobanch aegyptiaca pers) در شرایط گلخانه [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 53-62]
 • ایزدی دربندی، ابراهیم بررسی تحمل ارقام جدید گوجه‌فرنگی (.Lycopersicon esculentum L) به گل جالیز مصری (.Orobanche aegyptiaca Pers) در شرایط گلخانه [دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 13-22]
 • ایزدی دربندی، ابراهیم بهینه‌سازی کارآیی علف‌کش‌ تریفلورالین با بهره‌گیری از فرمولاسیون میکروکپسول در کنترل علف‌های‌‌هرز توتون (Nicotiana tobacum) [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 49-59]
 • ایزدی دربندی، ابراهیم تعیین دماهای کاردینال جوانه‌زنی سه گونه تاج‌خروس (.Amaranthus sp) [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 17-33]
 • اسدی، صادق تاثیر کشت مخلوط افزایشی و جایگزینی ذرت (Zea mays L.) و ماش (Vigna radiate L.) بر عملکرد، اجزای عملکرد و زیست توده علف های هرز [دوره 4، شماره 2، 1391، صفحه 97-109]
 • اسدی، قربانعلی مطالعه ویژگی‌های جمعیتی و پراکنش بروموس پرزدار (Bromus tectorum L.) به همراه سایر علف‌های هرز گندمیان در مزارع گندم خرم‌آباد [دوره 6، شماره 1، 1393، صفحه 71-86]
 • اسفندیاری، حکمت مدیریت علفهای هرز باغ سیب با استفاده از گیاهان پوششی باریک برگ چند ساله [دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 49-61]
 • اسکندری، بهاره بررسی کارایی جذب و مصرف نور سویا (Glysine max L.) در رقابت با آمارانتوس ریشه قرمز (Amaranthus retraflexus L.) [دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 35-48]
 • اسلامی، سیدوحید بررسی مقایسه‌ای اثرات شوری و خشکی بر جوانه‌زنی و رشد گیاهچه‌ای سوروف (Echinochola crus-gali (L.) Beauty) و برنج (Oryza sativa L.) و ارتباط آن با رقابت دو گیاه در شرایط تنش [دوره 2، شماره 1، 1389، صفحه 29-42]
 • اسلامی، سید وحید اثر محیط گیاه مادری بر مقاومت به تنش شوری و خشکی در مرحله جوانه زنی و سبز شدن علف هرز شیرتیغک (.Sonchus oleraceus L) [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 1-12]
 • اسلامی، سید وحید عوامل مؤثر بر جوانه زنی و خروج نشای بادبر (Ceratocarpus arenarius L. (Bluk.)) [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 25-36]
 • اسماعیلی، ابوذر بررسی مقایسه‌ای اثرات شوری و خشکی بر جوانه‌زنی و رشد گیاهچه‌ای سوروف (Echinochola crus-gali (L.) Beauty) و برنج (Oryza sativa L.) و ارتباط آن با رقابت دو گیاه در شرایط تنش [دوره 2، شماره 1، 1389، صفحه 29-42]
 • اسونا، ماریا شناسایی مقاومت .Phalaris brachystachys Link به علفکش هالوکسی فوپ آر متیل در مزارع استان گلستان [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 1-16]
 • الیاسی، شهرام بررسی رابطه مکانی بانک بذر و جمعیت علف هرز و نیز الگوی پراکنش آن در طول فصل زراعی در مزرعه ذرت [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 65-76]
 • الستی، امید مروری بر تأثیر بیوچار در جذب و آبشوئی علف کش‌ها [دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 1-20]
 • امیری نژاد، مهدیه بررسی اثر تک‌کشتی سیب زمینی(.Solanum tuberosum L) بر تراکم و تنوع علف‌های هرز در بوم‌نظام‌های زراعی جیرفت [دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 1-14]
 • انگجی، جواد برانگیختن بذر گل جالیز مصری (Orobanche aegyptiaca Pers.) به جوانه زنی در نبود گیاه میزبان [دوره 5، شماره 1، 1392، صفحه 49-56]
 • انگجی، سید جواد تأثیر علف‌کش‌های خاک کاربرد انتخابی پنبه روی شدت بیماری مرگ گیاهچه (Rhizoctonia solani) [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 53-60]
 • اویسی، مصطفی مدل سازی جوانه زنی کلزای خودرو تحت تأثیر دما و پتانسیل آب: مدل هیدروترمال تایم [دوره 6، شماره 1، 1393، صفحه 23-38]
 • اویسی، مصطفی برهمکنش دزهای مختلف علف‌کش نیکوسولفورون و رقابت چند گونه‌ی علف‌های هرز با ذرت: ارتباط شاخص‌های زانتیوم، آمارانتوس و ذرت تحت غلظت‌های علف‌کش [دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 49-64]
 • اویسی، مصطفی اثر جایگاه بذر بر پاسخ جوانه‌زنی یولاف وحشی زمستانه (Avena Iudoviciana Durieu.) به دما [دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 79-94]
 • اویسی، مصطفی بررسی رابطه مکانی بانک بذر و جمعیت علف هرز و نیز الگوی پراکنش آن در طول فصل زراعی در مزرعه ذرت [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 65-76]
 • اویسی، مصطفی تفاوت‌های جوانه‌زنی توده علف هرز تاتوره تحت تاثیر شرایط اقلیمی متفاوت در طول فصول مختلف [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 43-51]
 • اویسی، مصطفی اثر مدیریت شیمیایی بر بانک بذر علف ها یهرز در تناوب ذرت- جو [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 51-63]
 • اویسی، مصطفی برهمکنش غلظت و زمان کاربرد نیکوسولفورون بر شاخصهای رقابتی جانسون گراس و ذرت [دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 1-15]
 • اویسی، مصطفی بررسی توان آللوپاتیک 70 رقم گندم (Triticum aestivum) بر جوانه‏ زنی و رشد گیاهچه کلزای خودرو (Brassica napus) [دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 17-31]
 • اویسی، مصطفی پیش بینی جوانه‌زنی بذر علف‌هرز ارینجیوم آبی (Eryngium caeruleum) با کمک مدل‌ هیدروترمال‌تایم [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 1-13]
 • اویسی، مصطفی بررسی ساختار جمعیت علف‌های هرز مزارع گندم تحت تأثیر نوع کشت و خاک‌ورزی [دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 1-12]
 • اویسی، مصطفی اثر عملیات مدیریتی بر زمان-دمای رویش گاوپنبه (Abutilon theophrasti Medicus.) در سویا (.Glycine max L) [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 37-47]
 • اویسی، مصطفی بررسی تأثیر سیستم‌های کشت کم نهاده و پر نهاده بر جمعیت و تنوع علف‌های هرز مزارع گندم قزوین [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 61-73]

ب

 • بابایی نژاد، بهروز تاثیر کنترل مکانیکی و شیمیایی علف‎های هرز بر عملکرد پیاز خوراکی (Allium cepa L.) در کشت نشایی پاییزه استان هرمزگان [دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 79-91]
 • بازیار، سارا تفاوت‌های جوانه‌زنی توده علف هرز تاتوره تحت تاثیر شرایط اقلیمی متفاوت در طول فصول مختلف [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 43-51]
 • بازوبندی، محمد کارایی باریک برگ‌کش‌ها و گلایفوسیت در کنترل شیمیایی گیاه وتیور (Vetiveria zizanioides (L.) Nash) [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 61-72]
 • بازوبندی، محمد بررسی میزان کارآیی ترکیب‌های مختلف علف‌کشی در کنترل علف‌های هرز پهن‌برگ مزارع چغندرقند [دوره 2، شماره 1، 1389، صفحه 43-53]
 • باغستانی، محمدعلی بررسی کارائی علف‌کش فنوکساپروپ پی‌اتیل تولید داخل و خارج کشور در کنترل علف هرز یولاف وحشی (Avena ludoviciana) در مزرعه [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 45-55]
 • باغستانی، محمد علی مروری بر آخرین فهرست علف کش ها و علفهای هرز مهم ایران [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 83-100]
 • باغستانی میبدی، محمد علی تاثیر رقابت خردل وحشی (Sinapis arvensis L.) بر روی عملکرد و شاخصهای رشد ارقام مختلف کلزا ( Brassica napus L.) [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 63-73]
 • باقری، علیرضا پویائی مکانی علف های هرز یک مزرعه با سابقه تناوبی کلزا- آیش - گندم [دوره 5، شماره 2، 1392، صفحه 121-136]
 • باقرانی، ناصر ارزیابی تولید خربزه وحشی (Cucumi melo L.) و تهیه نقشه پراکنش آن در مزارع سویای استان گلستان [دوره 6، شماره 1، 1393، صفحه 39-50]
 • باقرانی، ناصر ارزیابی تأثیر فاصله ردیف و کاربرد علف کش بر کنترل علف های هرز در کشت مستقیم برنج [دوره 5، شماره 2، 1392، صفحه 137-152]
 • باقرانی، ناصر ارزیابی شایستگی بیوتیپ‌های علف‌هرز خردل‌وحشی (Sinapis arvensis L.) مقاوم به علف‌کش تری‌بنورون متیل در شرایط آزمایشگاهی [دوره 5، شماره 1، 1392، صفحه 35-48]
 • باقرانی، ناصر تأثیر اختلاط علف‌کش‌های کلودینافوپ‌پروپارژیل و سولفوسولفورون برگندم و علف‌های‌ هرز یولاف ‌وحشی (.Avena ludoviciana Dur) و فالاریس بذرکوچک (.Phalaris minor Retz) [دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 63-81]
 • بی باک، حسین بررسی اثر تک‌کشتی سیب زمینی(.Solanum tuberosum L) بر تراکم و تنوع علف‌های هرز در بوم‌نظام‌های زراعی جیرفت [دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 1-14]
 • بحرانی، عبداله بررسی علف‌کش‌‌ها در سیستم های مختلف خاک‌ورزی بر علف‌های هرز و عملکرد ذرت [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 29-36]
 • بذرافشان، فرود تاثیر تراکم‌های مختلف خردل وحشی (Sinapis arvensis L.) بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم زمستانه [دوره 2، شماره 1، 1389، صفحه 15-29]
 • بذرافشان، فرود مطالعه اثرات آللوپاتی چند گونه علف هرز بر جوانه زنی و رشد گیاهچه گندم [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 59-70]
 • بذرافشان، فرود بررسی علف‌کش‌‌ها در سیستم های مختلف خاک‌ورزی بر علف‌های هرز و عملکرد ذرت [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 29-36]
 • برمک، حسین ارزیابی کارایی استفاده از علف‌کش‌های مختلف در کنترل علف‌های هرز زیره سبز [دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 21-34]
 • بصیری، محبوبه برآورد دماهای کاردینال و زمان حرارتی مورد نیاز برای جوانه‌زنی بذر علف‌هرز بروموس ژاپنی (Bromus japonicus) [دوره 8، شماره 1، 1395، صفحه 13-26]
 • بغدادی، علی تأثر عصاره آبی و بقایای تلخه (Acrptilon repens L.) در ترکیب با علف‌کش ترایفلورالین بر جوانه‌زنی و رشد گیاهچه آمارانتوس ریشه قرمز و سلمه تره [دوره 5، شماره 2، 1392، صفحه 227-240]
 • بگه پورامرائی، مهدی ارزیابی کارایی استفاده از علف‌کش‌های مختلف در کنترل علف‌های هرز زیره سبز [دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 21-34]

پ

 • پایدار، سولماز بررسی کارائی علف‌کش فنوکساپروپ پی‌اتیل تولید داخل و خارج کشور در کنترل علف هرز یولاف وحشی (Avena ludoviciana) در مزرعه [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 45-55]
 • پارسا، بهرام تأثیرکاربرد باکتری رایزوبیوم ژاپونیکوم، قارچ مایکوریزا و کودشیمیایی بر خصوصیات کمی و کیفی سویا رقم کتول در شرایط حضور و عدم حضور علف‌های هرز [دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 33-48]
 • پارسا، مهدی مطالعه ویژگی‌های جمعیتی و پراکنش بروموس پرزدار (Bromus tectorum L.) به همراه سایر علف‌های هرز گندمیان در مزارع گندم خرم‌آباد [دوره 6، شماره 1، 1393، صفحه 71-86]
 • پاک نژاد، فرزاد بررسی رابطه مکانی بانک بذر و جمعیت علف هرز و نیز الگوی پراکنش آن در طول فصل زراعی در مزرعه ذرت [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 65-76]
 • پیروزمند، الهه تعیین دماهای کاردینال جوانه‌زنی سه گونه تاج‌خروس (.Amaranthus sp) [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 17-33]
 • پورآذر، رضا کنترل زراعی، مکانیکی و شیمیایی علف‌های هرز کلزا (Brassiaca napus L.) [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 11-24]
 • پورآذر، رضا مقایسه کارآیی پنوکسولام اس-سی 240 با علفکش‌های ثبت شده در ایران [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 55-64]
 • پورآذر، رضا کنترل علف هرز پیچک صحرایی (Convolvulus arvensis L.) در مزارع گندم [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 73-83]
 • پورکریمی، فاطمه بررسی ساختار جمعیت علف‌های هرز مزارع گندم تحت تأثیر نوع کشت و خاک‌ورزی [دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 1-12]
 • پورکریمی، فاطمه بررسی تأثیر سیستم‌های کشت کم نهاده و پر نهاده بر جمعیت و تنوع علف‌های هرز مزارع گندم قزوین [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 61-73]
 • پورمراد کلیبر، بهناز پیش بینی جوانه‌زنی بذر علف‌هرز ارینجیوم آبی (Eryngium caeruleum) با کمک مدل‌ هیدروترمال‌تایم [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 1-13]

ت

 • ترابی، بنیامین بررسی تغییرات جوانه‌زنی بذر خردل وحشی (Sinapis arvensis) طی رفع کمون [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 15-30]
 • ترابی، بنیامین بررسی تغییرات جوانه‌زنی بذر خردل وحشی (Sinapis arvensis) طی استراتیفیکاسیون سرد [دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 23-34]
 • تقی ال ابراهیم، محمد اثر عملیات مدیریتی بر زمان-دمای رویش گاوپنبه (Abutilon theophrasti Medicus.) در سویا (.Glycine max L) [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 37-47]
 • توحیدلو، قاسم تأثیر محیط گیاه مادری بر مقاومت به خشکی و شوری در مرحله‌ی جوانه‌زنی و رشد گیاهچه علف بالارونده مونپلیه (Cynanchum actum L.) [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 25-41]
 • توکل افشاری، رضا تعیین دماهای کاردینال جوانه‌زنی سه گونه تاج‌خروس (.Amaranthus sp) [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 17-33]

ث

 • ثابتی، پیمان بررسی ساختار جوامع، تنوع گونه ای و نقشه پراکنش علف های هرز مزارع گندم آبی استان کرمانشاه [دوره 4، شماره 2، 1391، صفحه 77-96]

ج

 • جامی الاحمدی، مجید عوامل مؤثر بر جوانه زنی و خروج نشای بادبر (Ceratocarpus arenarius L. (Bluk.)) [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 25-36]
 • جاهدی، آژنگ پراکنش علف‌های هرز مزارع گندم آبی استان همدان با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) [دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 171-184]
 • جعفرزاده، ناصر بررسی میزان کارآیی ترکیب‌های مختلف علف‌کشی در کنترل علف‌های هرز پهن‌برگ مزارع چغندرقند [دوره 2، شماره 1، 1389، صفحه 43-53]
 • جمالی، محمدرضا بررسی کارائی علف‌کش فنوکساپروپ پی‌اتیل تولید داخل و خارج کشور در کنترل علف هرز یولاف وحشی (Avena ludoviciana) در مزرعه [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 45-55]
 • جمالزاده، محمدجواد بررسی علف‌کش‌‌ها در سیستم های مختلف خاک‌ورزی بر علف‌های هرز و عملکرد ذرت [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 29-36]
 • جورایمی، شکور اثرات سمی عصاره بقایای Centrosema pubescens و Calopogonium caeruleum روی جوانه‌زنی و رشد گیاهچه علف‌های هرز و ماندگاری فنولیک‌ها در خاک [دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 153-170]
 • جوکار، مهرانگیز بررسی اثر تک‌کشتی سیب زمینی(.Solanum tuberosum L) بر تراکم و تنوع علف‌های هرز در بوم‌نظام‌های زراعی جیرفت [دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 1-14]
 • جوکار، مهر انگیز بررسی اثر کشت مخلوط سسبانیا (Sesbania sesban L.) و ارزن (Panicum miliaceum L.) بر کنترل علف‌های هرز [دوره 8، شماره 1، 1395، صفحه 73-91]

چ

 • چاربند، بهنام تعیین دورۀ بحرانی کنترل علف های هرز در مزارع سیب زمینی تجاری رقم آگریا در اردبیل [دوره 4، شماره 2، 1391، صفحه 53-61]
 • چائی چی، محمدرضا بررسی ساختار جمعیت علف‌های هرز مزارع گندم تحت تأثیر نوع کشت و خاک‌ورزی [دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 1-12]
 • چائی چی، محمدرضا بررسی تأثیر سیستم‌های کشت کم نهاده و پر نهاده بر جمعیت و تنوع علف‌های هرز مزارع گندم قزوین [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 61-73]
 • چمنی اصری، تکتم رشد اولیه ریشه و اندام هوائی یولاف وحشی (Avena fatua L.) و گندم (Triticum aestivum L.) در رقابت برای نیتروژن [دوره 2، شماره 1، 1389، صفحه 53-63]

ح

 • حاتمی، مجتبی ارزیابی روش های مختلف کنترل علفهای هرز در گلرنگ (Carthamus tinctorius) تحت شرایط دیم [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 37-45]
 • حاج محمدنیا قالی باف، کمال بررسی تأثیر کیفیت آب در مخزن سمپاش بر کارآیی علف‌کش گلایفوسیت و رفع اثرات نامطلوب آن [دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 105-120]
 • حاج محمدنیا قالی باف، کمال بهینه سازی کارایی علف کش نیکوسولفورون با افزودن ترکیبات نیتروژنه تحت تأثیر تغییرات کیفیت آب در تانک سمپاشی [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 53-70]
 • حاج محمدنیا قالیباف، کمال بررسی کارایی علف‌کش‌ ستوکسیدیم در کنترل فالاریس بذر کوچک و یولاف وحشی زمستانه در حضور نمک‌های مختلف و سولفات آمونیوم [دوره 8، شماره 1، 1395، صفحه 27-40]
 • حاجی نیا، سمیه بررسی تنوع گونه‌ای و ساختار جوامع علف‌های هرز مزارع گندم آبی منطقه ایبک‌آباد شهرستان اراک [دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 121-134]
 • حاجی نیا، سمیه تأثیر تنش کم‌آبی و الگوهای کشت مخلوط جایگزینی سویا با ارزن معمولی بر جمعیت و تنوع گونه‌ای علف‌های‌هرز [دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 53-67]
 • حاجی نیا، سمیه تأثیر گیاهان پوششی و علف‌کش متریبوزین بر بانک بذر علف‌های هرز سیب‌زمینی (Solanum tuberosum L.) در سیستم‌های خاک‌ورزی حفاظتی و متداول [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 15-27]
 • حبیب زاده، فرهاد تاثیر تداخل علف هرز آمارانتوس ریشه قرمز (Amaranthus retroflexus L.) بر عملکرد کمی و کیفی ذرت (Zea mays L.) در سطوح مختلف آبیاری و نیتروژن [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 1-22]
 • حسن پور بورخیلی، سعید مقایسه دماهای کاردینال بیوتیپ‌های مقاوم و حساس به هالوکسی فوپ آر متیل استر یولاف وحشی زمستانه (.Avena ludoviciana Durieu) [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 63-81]
 • حسن پور بورخیلی، سعید بررسی مقاومت بیوتیپ های خردل وحشی (.Sinapis arvensis L) به علفکش تری بنورون متیل در مزارع گندم شهرستان رامیان [دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 46-59]
 • حمیدی، رضا تاثیر تراکم‌های مختلف خردل وحشی (Sinapis arvensis L.) بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم زمستانه [دوره 2، شماره 1، 1389، صفحه 15-29]
 • حمیدی، رضا اثر عصاره‌های برگ و ساقه جو وحشی (Hordeum spontaneum Koch) روی جوانه‌زنی بذر و رشد گیاهچه گندم زمستانه (Triticum aestivum L.) [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 19-28]
 • حنیفه زاده اردی، ساناز تأثیر آمیخته علف‌کش‌های ریم‌سولفورون و متری‌بوزین در کنترل علف‌های ‌هرز و آنزیم آنتی‌اکسیدانی سیب‌زمینی [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 31-41]

خ

 • خاکزاد، رحمان اثر عملیات مدیریتی بر زمان-دمای رویش گاوپنبه (Abutilon theophrasti Medicus.) در سویا (.Glycine max L) [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 37-47]
 • خدادادی، حسین مقایسه کارایی علف‌کش‌های انتخابی چغندرقند در روش‌های خاکورزی سنتی و حداقل بهاره [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 83-93]
 • خرازی، امیر رضا برانگیختن بذر گل جالیز مصری (Orobanche aegyptiaca Pers.) به جوانه زنی در نبود گیاه میزبان [دوره 5، شماره 1، 1392، صفحه 49-56]
 • خردمند، ستایش بررسی عوامل مدیریتی تأثیرگذار بر شاخص‌های تنوع زیستی علف‌هرز و عملکرد مزارع گندم با استفاده از درخت تصمیم‌گیری CART در شهرستان چناران [(مقالات آماده انتشار)]
 • خرم دل، سرور اثر تراکمهای مختلف کشت مخلوط ذرت و لوبیا بر عملکرد گیاهان زراعی و جمعیت علفهای هرز [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 37-51]
 • خلدنوش، جواد مقایسه کارآیی چند علف‌کش انتخابی برنج روی علف‌های هرز و عملکرد محصول در مازندران [دوره 6، شماره 1، 1393، صفحه 51-60]
 • خلقانی، جواد کنترل علف هرز پیچک صحرایی (Convolvulus arvensis L.) در مزارع گندم [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 73-83]
 • خلیل طهماسبی، بهروز نگاهی به پدیده مقاومت علف‌های هرز به علفکش‌ها؛ از تئوری تا بهره‌برداری [دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 83-101]
 • خواجه حسینی، محمد تأثیر عوامل محیطی بر جوانه زنی فرفیون ناجور برگ (Euphorbia heterophylla L.) یک علف‌هرز تازه وارد مزارع سویا [دوره 5، شماره 2، 1392، صفحه 183-193]

د

 • دادخواه، علیرضا تاثیر کنترل مکانیکی و شیمیایی علف‎های هرز بر عملکرد پیاز خوراکی (Allium cepa L.) در کشت نشایی پاییزه استان هرمزگان [دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 79-91]
 • دادخواهی پور، کاظم شناسایی برهم‌کنشی سس‌های ایران [دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 69-77]
 • دیانت، مرجان اثر خصوصیات خاک و سابقه مصرف علف‌کش متریبوزین مورد استفاده در مزارع سیب زمینی بر کارایی این علف‌کش جهت کنترل علف هرز تاج‌خروس وحشی (Amaranthus retroflexus L.) [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 1-14]
 • دپرادو، رافایل شناسایی مقاومت .Phalaris brachystachys Link به علفکش هالوکسی فوپ آر متیل در مزارع استان گلستان [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 1-16]
 • دپرادو امین، رافایل نگاهی به پدیده مقاومت علف‌های هرز به علفکش‌ها؛ از تئوری تا بهره‌برداری [دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 83-101]
 • درخشان، ابوالفضل تأثیر عوامل محیطی بر جوانه زنی بذر و سبز شدن گیاهچه علف هرز سوروف بدون ریشک (Echinochola colonum L.) [دوره 5، شماره 1، 1392، صفحه 1-15]
 • درخشان، ابوالفضل بررسی مقاومت عرضی علف هرز مقاوم فالاریس نسبت به علف کش‌های بازدارنده ACCase [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 15-25]
 • درخشان، ابوالفضل ارزیابی تأثیر فاصله ردیف و کاربرد علف کش بر کنترل علف های هرز در کشت مستقیم برنج [دوره 5، شماره 2، 1392، صفحه 137-152]
 • درخشانی، ابوالفضل مروری بر گیاهان زراعی تراریخته مقاوم به علف‏کش: مزایا و معایب [دوره 4، شماره 2، 1391، صفحه 111-139]
 • درویش نیا، فاطمه کنترل بیولوژیکی گیاه عروسک پشت پرده (Physalis divericata L.) به وسیله عوامل بیماریزای گیاهی در استان لرستان [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 43-59]
 • درویش نیا، مصطفی کنترل بیولوژیکی گیاه عروسک پشت پرده (Physalis divericata L.) به وسیله عوامل بیماریزای گیاهی در استان لرستان [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 43-59]
 • دلخوش، بابک برانگیختن بذر گل جالیز مصری (Orobanche aegyptiaca Pers.) به جوانه زنی در نبود گیاه میزبان [دوره 5، شماره 1، 1392، صفحه 49-56]
 • دلیری، طیبه بررسی اثر کشت مخلوط سسبانیا (Sesbania sesban L.) و ارزن (Panicum miliaceum L.) بر کنترل علف‌های هرز [دوره 8، شماره 1، 1395، صفحه 73-91]
 • دلفیه، محمدرضا تاثیر سیستم‌های مختلف تغذیه نیتروژن بر عملکرد و توان رقابتی گیاه دارویی رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.) در برابر علف هرز پنیرک (Malva spp.) [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 71-86]
 • دهقان بنادکی، معصومه بررسی تاثیر قارچ پیریفورموسپورا بر رشد اولیه کلزا و علف‌های هرز [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 43-51]

ر

 • راستگو، مهدی مروری بر گیاهان زراعی تراریخته مقاوم به علف‏کش: مزایا و معایب [دوره 4، شماره 2، 1391، صفحه 111-139]
 • راستگو، مهدی بررسی کارایی علف‌کش‌ ستوکسیدیم در کنترل فالاریس بذر کوچک و یولاف وحشی زمستانه در حضور نمک‌های مختلف و سولفات آمونیوم [دوره 8، شماره 1، 1395، صفحه 27-40]
 • راستگو، مهدی تأثیر روش‌های مختلف محاسبه سرعت جوانه‌زنی در ارزیابی قابلیت جوانه‌زنی غده اویارسلام ارغوانی (Cyperus rotundus L.) و برآورد آستانه‌های دمایی [دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 61-74]
 • راشدمحصل، محمدحسن بررسی تأثیر کیفیت آب در مخزن سمپاش بر کارآیی علف‌کش گلایفوسیت و رفع اثرات نامطلوب آن [دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 105-120]
 • راشد محصل، محمدحسن پویائی مکانی علف های هرز یک مزرعه با سابقه تناوبی کلزا- آیش - گندم [دوره 5، شماره 2، 1392، صفحه 121-136]
 • راشد محصل، محمدحسن ارزیابی تولید خربزه وحشی (Cucumi melo L.) و تهیه نقشه پراکنش آن در مزارع سویای استان گلستان [دوره 6، شماره 1، 1393، صفحه 39-50]
 • راشد محصل، محمد حسن اثر تناوب‌های زراعی مختلف بر جمعیت علف‌های هرز مزارع سیب‌زمینی [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 1-19]
 • راشد محصل، محمد حسن بهینه سازی کارایی علف کش نیکوسولفورون با افزودن ترکیبات نیتروژنه تحت تأثیر تغییرات کیفیت آب در تانک سمپاشی [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 53-70]
 • راشد محصل، محمد حسن غربال‌گری ارقام و توده‌های گوجه‌فرنگی (.Lycopersicon esculentum L) از نظر میزان تحمل آلودگی گل جالیز مصری(Orobanch aegyptiaca pers) در شرایط گلخانه [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 53-62]
 • راشد محصل، محمد حسن بهینه‌سازی کارآیی علف‌کش‌ تریفلورالین با بهره‌گیری از فرمولاسیون میکروکپسول در کنترل علف‌های‌‌هرز توتون (Nicotiana tobacum) [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 49-59]
 • رافی، محمد اثرات سمی عصاره بقایای Centrosema pubescens و Calopogonium caeruleum روی جوانه‌زنی و رشد گیاهچه علف‌های هرز و ماندگاری فنولیک‌ها در خاک [دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 153-170]
 • رامشینی، حسین بررسی توان آللوپاتیک 70 رقم گندم (Triticum aestivum) بر جوانه‏ زنی و رشد گیاهچه کلزای خودرو (Brassica napus) [دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 17-31]
 • رحیمی، حکیمه بررسی تغییرات جوانه‌زنی بذر خردل وحشی (Sinapis arvensis) طی رفع کمون [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 15-30]
 • رحیمی، حکیمه بررسی تغییرات جوانه‌زنی بذر خردل وحشی (Sinapis arvensis) طی استراتیفیکاسیون سرد [دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 23-34]
 • رحیمی، مهدی مطالعه مدیریت تلفیقی علف های هرز با تاکید بر اثر پرایمینگ بذر بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت [دوره 4، شماره 2، 1391، صفحه 63-76]
 • رحیمیان مشهدی، حمید برهمکنش دزهای مختلف علف‌کش نیکوسولفورون و رقابت چند گونه‌ی علف‌های هرز با ذرت: ارتباط شاخص‌های زانتیوم، آمارانتوس و ذرت تحت غلظت‌های علف‌کش [دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 49-64]
 • رحیمیان مشهدی، حمید اثر جایگاه بذر بر پاسخ جوانه‌زنی یولاف وحشی زمستانه (Avena Iudoviciana Durieu.) به دما [دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 79-94]
 • رحیمیان مشهدی، حمید اثر عصاره‌های برگ و ساقه جو وحشی (Hordeum spontaneum Koch) روی جوانه‌زنی بذر و رشد گیاهچه گندم زمستانه (Triticum aestivum L.) [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 19-28]
 • رحیمیان مشهدی، حمید کنترل تلفیقی علف‌های هرز در سیستم تهیه بستر بذر چغندرقند به طور کامل در پاییز [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 29-42]
 • رحیمیان مشهدی، حمید برهمکنش غلظت و زمان کاربرد نیکوسولفورون بر شاخصهای رقابتی جانسون گراس و ذرت [دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 1-15]
 • رحیمیان مشهدی، حمید پیش بینی جوانه‌زنی بذر علف‌هرز ارینجیوم آبی (Eryngium caeruleum) با کمک مدل‌ هیدروترمال‌تایم [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 1-13]
 • رحیم معینی، محمد بررسی شاخص‌های جمعیتی و تهیه نقشه پراکنش علف‌های هرز مزارع گندم دیم استان زنجان [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 73-91]
 • رسام، قربانعلی بررسی عوامل مدیریتی تأثیرگذار بر شاخص‌های تنوع زیستی علف‌هرز و عملکرد مزارع گندم با استفاده از درخت تصمیم‌گیری CART در شهرستان چناران [(مقالات آماده انتشار)]
 • رستمی، لیدا اثر تراکمهای مختلف کشت مخلوط ذرت و لوبیا بر عملکرد گیاهان زراعی و جمعیت علفهای هرز [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 37-51]
 • رییس محمدی، ابراهیم اثر مدیریت شیمیایی بر بانک بذر علف ها یهرز در تناوب ذرت- جو [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 51-63]
 • رضوانی مقدم، پرویز پویائی مکانی علف های هرز یک مزرعه با سابقه تناوبی کلزا- آیش - گندم [دوره 5، شماره 2، 1392، صفحه 121-136]
 • رفیعی، سمیه اثر روش خاک‌ورزی و بقایای گندم (.Triticum aestivum L) بر رشد علف‌های هرز و پاسخ عملکرد ذرت (.Zea mays L) [دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 35-46]
 • رمضانی، محمدکاظم مروری بر سرنوشت آفت‌کش‌ها و ارزیابی مخاطرات آن‌ها در محیط [دوره 5، شماره 1، 1392، صفحه 97-121]
 • رمضانی، محمدکاظم مروری بر بقایای علفکش‌ها در خاک و اثرات آن بر گیاهان در تناوب‌های زراعی [دوره 2، شماره 1، 1389، صفحه 95-119]
 • رمضانی، محمد کاظم سوزاندن بقایای گیاهی و تأثیر آن بر سرنوشت و کارائی باقیمانده علف کش‌ها [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 91-107]
 • رمضانی، محمد کاظم اثر خصوصیات خاک و سابقه مصرف علف‌کش متریبوزین مورد استفاده در مزارع سیب زمینی بر کارایی این علف‌کش جهت کنترل علف هرز تاج‌خروس وحشی (Amaranthus retroflexus L.) [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 1-14]
 • رمضانپور، سیده ساناز مقایسه دماهای کاردینال بیوتیپ‌های مقاوم و حساس به هالوکسی فوپ آر متیل استر یولاف وحشی زمستانه (.Avena ludoviciana Durieu) [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 63-81]
 • رهبری، احمد کنترل تلفیقی علف‌های هرز در سیستم تهیه بستر بذر چغندرقند به طور کامل در پاییز [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 29-42]
 • رهبری، احمد بهینه‌سازی کارآیی علف‌کش‌ تریفلورالین با بهره‌گیری از فرمولاسیون میکروکپسول در کنترل علف‌های‌‌هرز توتون (Nicotiana tobacum) [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 49-59]
 • روحانی، عباس اثر کاربرد لکه ای و سراسری علف کش بر پویایی جمعیت علف های هرز گندم [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 1-15]
 • روخانو-دلگادو، آنتونیا شناسایی مقاومت .Phalaris brachystachys Link به علفکش هالوکسی فوپ آر متیل در مزارع استان گلستان [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 1-16]
 • رودی، داود بررسی تأثیر علف‌کش تریفلورالین و کود آهن بر خصوصیات مرفولوژیکی و جذب آهن ارقام سویا (Glycin max L.) [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 25-36]

ز

 • زارع، مهدی بررسی علف‌کش‌‌ها در سیستم های مختلف خاک‌ورزی بر علف‌های هرز و عملکرد ذرت [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 29-36]
 • زیدعلی، احسان اله مطالعه ویژگی‌های جمعیتی و پراکنش بروموس پرزدار (Bromus tectorum L.) به همراه سایر علف‌های هرز گندمیان در مزارع گندم خرم‌آباد [دوره 6، شماره 1، 1393، صفحه 71-86]
 • زیدعلی، احسان اله کنترل بیولوژیکی گیاه عروسک پشت پرده (Physalis divericata L.) به وسیله عوامل بیماریزای گیاهی در استان لرستان [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 43-59]
 • زیدعلی، احسان اله بررسی امکان کنترل بیولوژیکی خردل وحشی قارچ‌های بیماریزا [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 93-102]
 • زعفریان، فائزه تاثیرگذاری تاریخ های مختلف کاشت گیاهان پوششی بر کنترل علف‌های هرز، تجمع و انتقال مجدد مواد فتوسنتزی در ذرت (Zea mays L.) [دوره 4، شماره 2، 1391، صفحه 39-52]
 • زعفریان، فائزه اثر تاریخ‌های مختلف کاشت گیاهان پوششی سویا (Glycine max L.)، شنبلیله (Trigonella foenum gracum L.) و لوبیا چشم بلبلی (Vigna unguiculata L.) بر پویایی بانک بذر و جمعیت علف‌های هرز در ذرت (Zea mays L.) [دوره 5، شماره 1، 1392، صفحه 57-71]
 • زمانی، علامرضا رشد اولیه ریشه و اندام هوائی یولاف وحشی (Avena fatua L.) و گندم (Triticum aestivum L.) در رقابت برای نیتروژن [دوره 2، شماره 1، 1389، صفحه 53-63]
 • زند، اسکندر بررسی تأثیر کیفیت آب در مخزن سمپاش بر کارآیی علف‌کش گلایفوسیت و رفع اثرات نامطلوب آن [دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 105-120]
 • زند، اسکندر تاثیرگذاری تاریخ های مختلف کاشت گیاهان پوششی بر کنترل علف‌های هرز، تجمع و انتقال مجدد مواد فتوسنتزی در ذرت (Zea mays L.) [دوره 4، شماره 2، 1391، صفحه 39-52]
 • زند، اسکندر تاثیر کشت مخلوط افزایشی و جایگزینی ذرت (Zea mays L.) و ماش (Vigna radiate L.) بر عملکرد، اجزای عملکرد و زیست توده علف های هرز [دوره 4، شماره 2، 1391، صفحه 97-109]
 • زند، اسکندر اثر تاریخ‌های مختلف کاشت گیاهان پوششی سویا (Glycine max L.)، شنبلیله (Trigonella foenum gracum L.) و لوبیا چشم بلبلی (Vigna unguiculata L.) بر پویایی بانک بذر و جمعیت علف‌های هرز در ذرت (Zea mays L.) [دوره 5، شماره 1، 1392، صفحه 57-71]
 • زند، اسکندر سوزاندن بقایای گیاهی و تأثیر آن بر سرنوشت و کارائی باقیمانده علف کش‌ها [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 91-107]
 • زند، اسکندر بررسی کارائی علف‌کش فنوکساپروپ پی‌اتیل تولید داخل و خارج کشور در کنترل علف هرز یولاف وحشی (Avena ludoviciana) در مزرعه [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 45-55]
 • زند، اسکندر بهینه سازی کارایی علف کش نیکوسولفورون با افزودن ترکیبات نیتروژنه تحت تأثیر تغییرات کیفیت آب در تانک سمپاشی [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 53-70]
 • زند، اسکندر مروری بر آخرین فهرست علف کش ها و علفهای هرز مهم ایران [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 83-100]
 • زند، اسکندر بررسی کارایی علف‌کش‌ ستوکسیدیم در کنترل فالاریس بذر کوچک و یولاف وحشی زمستانه در حضور نمک‌های مختلف و سولفات آمونیوم [دوره 8، شماره 1، 1395، صفحه 27-40]
 • زند، اسکندر نگاهی به پدیده مقاومت علف‌های هرز به علفکش‌ها؛ از تئوری تا بهره‌برداری [دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 83-101]
 • زند، اسکندر بهینه‌سازی کارآیی علف‌کش‌ تریفلورالین با بهره‌گیری از فرمولاسیون میکروکپسول در کنترل علف‌های‌‌هرز توتون (Nicotiana tobacum) [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 49-59]
 • زینلی، ابراهیم مدل سازی جوانه زنی کلزای خودرو تحت تأثیر دما و پتانسیل آب: مدل هیدروترمال تایم [دوره 6، شماره 1، 1393، صفحه 23-38]

س

 • سیادت، عطاء الله تاثیر تراکم‌های مختلف خردل وحشی (Sinapis arvensis L.) بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم زمستانه [دوره 2، شماره 1، 1389، صفحه 15-29]
 • سارانی، منصور تعیین پراکنش و خصوصیات جمعیتی علف‌های هرز مزارع گندم استان سیستان و بلوچستان [دوره 2، شماره 1، 1389، صفحه 1-14]
 • سالخورده، لیلا بررسی تنوع زیستی علف‌های هرز مزارع گندم شهرستان گرگان (حوزه قره‌سو) با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) [دوره 6، شماره 1، 1393، صفحه 61-70]
 • سیاهمرگویی، آسیه برآورد دماهای کاردینال و زمان حرارتی مورد نیاز برای جوانه‌زنی بذر علف‌هرز بروموس ژاپنی (Bromus japonicus) [دوره 8، شماره 1، 1395، صفحه 13-26]
 • سیاهمرگویی، آسیه بررسی مقاومت بیوتیپ های خردل وحشی (.Sinapis arvensis L) به علفکش تری بنورون متیل در مزارع گندم شهرستان رامیان [دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 46-59]
 • سیاهمرگوئی، آسیه مطالعه پاسخ جوانه‌زنی علف‌هرز مهاجم نیلوفروحشی ( Ipomoea purpurea (L.) Roth) به تغییرات دما و پتانسیل آب‬‬‬‬‬‬ [دوره 8، شماره 1، 1395، صفحه 59-71]
 • سیاهمرگوئی، آسیه مکان‌یابی مناطق مستعد به آلودگی نیلوفر پیچ (Ipomoea hederacea Jacq) در مرحله جوانه زنی: علف هرز جدیدالورود در اراضی زراعی استان گلستان‬ [دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 35-51]
 • سرابی، وحید پتانسیل دگرآسیبی کلزا (Brassica napus L.) برای مدیریت علف هرز ترب وحشی (Raphanus raphanistrum L.) [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 13-25]
 • سراجچی، مصطفی اثر تناوب‌های زراعی مختلف بر جمعیت علف‌های هرز مزارع سیب‌زمینی [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 1-19]
 • سرورامینی، شبنم ارزیابی روش های مختلف کنترل علفهای هرز در گلرنگ (Carthamus tinctorius) تحت شرایط دیم [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 37-45]
 • سرورامینی، شبنم پتانسیل دگرآسیبی کلزا (Brassica napus L.) برای مدیریت علف هرز ترب وحشی (Raphanus raphanistrum L.) [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 13-25]
 • سرور امینی، شبنم اثرات آللوپاتیک عصاره آبی بقایای گیاهی کلزا روی خصوصیات جوانه‌زنی بذور علف‌های هرز [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 1-11]
 • سعادتیان، بیژن ارزیابی اثرات تداخلی چاودار وحشی (Secale cereale L.) بر ارقام گندم (Triticum aestivum) و تعیین آستانه های خسارت اقتصادی و کیفی علف هرز [دوره 4، شماره 2، 1391، صفحه 18-37]
 • سعادتیان، بیژن بررسی اثرات دگرآسیبی چاودار (Secale ceriale L.) بر خصوصیات جوانه‌زنی چند رقم گندم [دوره 5، شماره 1، 1392، صفحه 15-35]
 • سعادتیان، ّبیژن ارزیابی قابلیت رقابتی کلزا (Brassica napus L.) و خردل وحشی (Sinapis arvesis L.) در مقادیر مختلف نیتروژن و تراکم نسبی دو گونه [دوره 5، شماره 2، 1392، صفحه 153-166]
 • سعادتیان، ّبیژن تعیین توانائی رقابتی چند گونه علف هرز رایج در گندم (Triticum aestivum L.) و کلزا (Brassica napus L.) [دوره 5، شماره 2، 1392، صفحه 213-226]
 • سلطانی، افشین مدل سازی جوانه زنی کلزای خودرو تحت تأثیر دما و پتانسیل آب: مدل هیدروترمال تایم [دوره 6، شماره 1، 1393، صفحه 23-38]
 • سلطانی، افشین تأثیر اختلاط علف‌کش‌های کلودینافوپ‌پروپارژیل و سولفوسولفورون برگندم و علف‌های‌ هرز یولاف ‌وحشی (.Avena ludoviciana Dur) و فالاریس بذرکوچک (.Phalaris minor Retz) [دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 63-81]
 • سلطانی، الیاس مدل سازی جوانه زنی کلزای خودرو تحت تأثیر دما و پتانسیل آب: مدل هیدروترمال تایم [دوره 6، شماره 1، 1393، صفحه 23-38]
 • سلطانی، الیاس برهمکنش دزهای مختلف علف‌کش نیکوسولفورون و رقابت چند گونه‌ی علف‌های هرز با ذرت: ارتباط شاخص‌های زانتیوم، آمارانتوس و ذرت تحت غلظت‌های علف‌کش [دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 49-64]
 • سلطانی، الیاس بررسی توان آللوپاتیک 70 رقم گندم (Triticum aestivum) بر جوانه‏ زنی و رشد گیاهچه کلزای خودرو (Brassica napus) [دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 17-31]
 • سلطانی، الیاس بررسی تغییرات جوانه‌زنی بذر خردل وحشی (Sinapis arvensis) طی رفع کمون [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 15-30]
 • سلطانی، الیاس بررسی تغییرات جوانه‌زنی بذر خردل وحشی (Sinapis arvensis) طی استراتیفیکاسیون سرد [دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 23-34]
 • سلیمی، حمیرا بررسی اثر برخی عوامل محیطی بر جوانه‌زنی بذر خردل دروغین (Hirschfeldia incana (L.) Lagr.-Foss.) [دوره 5، شماره 1، 1392، صفحه 71-84]
 • سلیمانی، الهام بررسی اثرات دگرآسیبی چاودار (Secale ceriale L.) بر خصوصیات جوانه‌زنی چند رقم گندم [دوره 5، شماره 1، 1392، صفحه 15-35]
 • سلیمانی، فاطمه ارزیابی اثرات تداخلی چاودار وحشی (Secale cereale L.) بر ارقام گندم (Triticum aestivum) و تعیین آستانه های خسارت اقتصادی و کیفی علف هرز [دوره 4، شماره 2، 1391، صفحه 18-37]
 • سلیمانی، فاطمه بررسی اثرات دگرآسیبی چاودار (Secale ceriale L.) بر خصوصیات جوانه‌زنی چند رقم گندم [دوره 5، شماره 1، 1392، صفحه 15-35]
 • سلیمانی، فاطمه ارزیابی قابلیت رقابتی کلزا (Brassica napus L.) و خردل وحشی (Sinapis arvesis L.) در مقادیر مختلف نیتروژن و تراکم نسبی دو گونه [دوره 5، شماره 2، 1392، صفحه 153-166]
 • سلیمانی، فاطمه تعیین توانائی رقابتی چند گونه علف هرز رایج در گندم (Triticum aestivum L.) و کلزا (Brassica napus L.) [دوره 5، شماره 2، 1392، صفحه 213-226]
 • سنچولی، امید تأثیر عوامل محیطی بر جوانه زنی بذر و سبز شدن گیاهچه علف هرز سوروف بدون ریشک (Echinochola colonum L.) [دوره 5، شماره 1، 1392، صفحه 1-15]
 • سهرابی، سیما ارزیابی تولید خربزه وحشی (Cucumi melo L.) و تهیه نقشه پراکنش آن در مزارع سویای استان گلستان [دوره 6، شماره 1، 1393، صفحه 39-50]

ش

 • شجاعی نوفرست، کوروش اثر تناوب‌های زراعی مختلف بر جمعیت علف‌های هرز مزارع سیب‌زمینی [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 1-19]
 • شعبانی، قباد اثرات آللوپاتیک عصاره آبی بقایای گیاهی کلزا روی خصوصیات جوانه‌زنی بذور علف‌های هرز [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 1-11]
 • شعبانی، قباد ارزیابی روش های مختلف کنترل علفهای هرز در گلرنگ (Carthamus tinctorius) تحت شرایط دیم [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 37-45]
 • شوریابی، مریم غربال‌گری ارقام و توده‌های گوجه‌فرنگی (.Lycopersicon esculentum L) از نظر میزان تحمل آلودگی گل جالیز مصری(Orobanch aegyptiaca pers) در شرایط گلخانه [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 53-62]
 • شوریابی، مریم بررسی تحمل ارقام جدید گوجه‌فرنگی (.Lycopersicon esculentum L) به گل جالیز مصری (.Orobanche aegyptiaca Pers) در شرایط گلخانه [دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 13-22]

ص

 • صباغ، سید کاظم برآورد دماهای کاردینال و زمان حرارتی مورد نیاز برای جوانه‌زنی بذر علف‌هرز بروموس ژاپنی (Bromus japonicus) [دوره 8، شماره 1، 1395، صفحه 13-26]
 • صفاهانی لنگرودی، علی رضا مطالعه اثرات آللوپاتی چند گونه علف هرز بر جوانه زنی و رشد گیاهچه گندم [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 59-70]
 • صمدانی، بتول اثرات سمی عصاره بقایای Centrosema pubescens و Calopogonium caeruleum روی جوانه‌زنی و رشد گیاهچه علف‌های هرز و ماندگاری فنولیک‌ها در خاک [دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 153-170]
 • صمدانی، بتول تعیین واکنش بذر گل جالیز (Orobanche aegyptiaca) نسبت به گیاهان مختلف [دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 65-78]
 • صمدانی، بتول پتانسیل ترکیب تاریخ کاشت با ماخار، کنترل شیمیایی و مکانیکی علف‌های هرز روی عملکرد کلزا (Brassica napus L.) در ورامین و کرج [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 23-34]
 • صمدانی، بتول مدیریت علفهای هرز باغ سیب با استفاده از گیاهان پوششی باریک برگ چند ساله [دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 49-61]

ط

 • طایی سمیرمی، جواد بررسی اثر کشت مخلوط سسبانیا (Sesbania sesban L.) و ارزن (Panicum miliaceum L.) بر کنترل علف‌های هرز [دوره 8، شماره 1، 1395، صفحه 73-91]

ظ

 • ظهوری، غلامحسین بهینه‌سازی کارآیی علف‌کش‌ تریفلورالین با بهره‌گیری از فرمولاسیون میکروکپسول در کنترل علف‌های‌‌هرز توتون (Nicotiana tobacum) [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 49-59]

ع

 • عالی، صابر تعیین دورۀ بحرانی کنترل علف های هرز در مزارع سیب زمینی تجاری رقم آگریا در اردبیل [دوره 4، شماره 2، 1391، صفحه 53-61]
 • عامریان، محمدرضا بررسی روش‌های تلفیقی مبارزه با علف‌های هرز برگ مخملی (Abutilon theofrasti L.) و آمارانتوس (Amaranthus retroflexus L.) در شرایط متفاوت خاک‌ورزی بر کنترل علف‌های هرز و عملکرد سویا (Glycin max L.) [دوره 5، شماره 2، 1392، صفحه 167-182]
 • عباسپور، مجید ارزیابی کارآیی چند گراس‌کش در کنترل علفهای هرز کشیده برگ در تریتیکاله (Triticale hexaploide) [دوره 5، شماره 2، 1392، صفحه 199-212]
 • عباسدخت، حمید تأثیرکاربرد باکتری رایزوبیوم ژاپونیکوم، قارچ مایکوریزا و کودشیمیایی بر خصوصیات کمی و کیفی سویا رقم کتول در شرایط حضور و عدم حضور علف‌های هرز [دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 33-48]
 • عباس دخت، حمید اثر کاربرد لکه ای و سراسری علف کش بر پویایی جمعیت علف های هرز گندم [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 1-15]
 • عباس دخت، حمید مطالعه مدیریت تلفیقی علف های هرز با تاکید بر اثر پرایمینگ بذر بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت [دوره 4، شماره 2، 1391، صفحه 63-76]
 • عباس دخت، حمید بررسی روش‌های تلفیقی مبارزه با علف‌های هرز برگ مخملی (Abutilon theofrasti L.) و آمارانتوس (Amaranthus retroflexus L.) در شرایط متفاوت خاک‌ورزی بر کنترل علف‌های هرز و عملکرد سویا (Glycin max L.) [دوره 5، شماره 2، 1392، صفحه 167-182]
 • عبداللهیان نوقابی، محمد کنترل تلفیقی علف‌های هرز در سیستم تهیه بستر بذر چغندرقند به طور کامل در پاییز [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 29-42]
 • عبداللهی‌پور، معصومه ارزیابی شایستگی بیوتیپ‌های علف‌هرز خردل‌وحشی (Sinapis arvensis L.) مقاوم به علف‌کش تری‌بنورون متیل در شرایط آزمایشگاهی [دوره 5، شماره 1، 1392، صفحه 35-48]
 • عربی، زهرا بررسی تنوع زیستی علف‌های هرز مزارع گندم شهرستان گرگان (حوزه قره‌سو) با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) [دوره 6، شماره 1، 1393، صفحه 61-70]
 • عزتی، سودابه بررسی کارایی جذب و مصرف نور سویا (Glysine max L.) در رقابت با آمارانتوس ریشه قرمز (Amaranthus retraflexus L.) [دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 35-48]
 • عسگرپور، ریحانه تأثیر عوامل محیطی بر جوانه زنی فرفیون ناجور برگ (Euphorbia heterophylla L.) یک علف‌هرز تازه وارد مزارع سویا [دوره 5، شماره 2، 1392، صفحه 183-193]
 • علیپور، شیما بررسی تاثیر آللوپاتیک گیاه دارویی درمنه (Artemisia annua L.) روی علف‌های هرز ذرت [دوره 2، شماره 1، 1389، صفحه 68-83]
 • علیزاده، امید بررسی علف‌کش‌‌ها در سیستم های مختلف خاک‌ورزی بر علف‌های هرز و عملکرد ذرت [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 29-36]
 • علیزاده، حسن اثر جایگاه بذر بر پاسخ جوانه‌زنی یولاف وحشی زمستانه (Avena Iudoviciana Durieu.) به دما [دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 79-94]
 • علیزاده، حسن کنترل تلفیقی علف‌های هرز در سیستم تهیه بستر بذر چغندرقند به طور کامل در پاییز [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 29-42]
 • علیزاده، حسن اثر مدیریت شیمیایی بر بانک بذر علف ها یهرز در تناوب ذرت- جو [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 51-63]
 • عین الهی، فاطمه برهمکنش غلظت و زمان کاربرد نیکوسولفورون بر شاخصهای رقابتی جانسون گراس و ذرت [دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 1-15]

غ

 • غدیری، حسین بررسی تأثیر علف‌کش تریفلورالین و کود آهن بر خصوصیات مرفولوژیکی و جذب آهن ارقام سویا (Glycin max L.) [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 25-36]
 • غلامی، احمد مطالعه مدیریت تلفیقی علف های هرز با تاکید بر اثر پرایمینگ بذر بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت [دوره 4، شماره 2، 1391، صفحه 63-76]
 • غلامی، احمد تأثیرکاربرد باکتری رایزوبیوم ژاپونیکوم، قارچ مایکوریزا و کودشیمیایی بر خصوصیات کمی و کیفی سویا رقم کتول در شرایط حضور و عدم حضور علف‌های هرز [دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 33-48]
 • غلامی، جواد بررسی تنوع گونه‌ای و ساختار جوامع علف‌های هرز مزارع گندم آبی منطقه ایبک‌آباد شهرستان اراک [دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 121-134]
 • غلامحسینی، مجید تاثیر تداخل علف هرز آمارانتوس ریشه قرمز (Amaranthus retroflexus L.) بر عملکرد کمی و کیفی ذرت (Zea mays L.) در سطوح مختلف آبیاری و نیتروژن [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 1-22]
 • غلامی گل افشان، معصومه بررسی رابطه مکانی بانک بذر و جمعیت علف هرز و نیز الگوی پراکنش آن در طول فصل زراعی در مزرعه ذرت [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 65-76]

ف

 • فائز، روح اله مطالعه نیمه‌عمر علف‌کش سولفوسولفورون در نظام‌های بدون خاک‌ورزی و خاک‌ورزی مرسوم با استفاده از روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 41-53]
 • فتاحی وانانی، موسی مقایسه کارایی علف‌کش‌های انتخابی چغندرقند در روش‌های خاکورزی سنتی و حداقل بهاره [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 83-93]
 • فخاری، رسول نگاهی به پدیده مقاومت علف‌های هرز به علفکش‌ها؛ از تئوری تا بهره‌برداری [دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 83-101]
 • فخاری، رسول تأثیر آمیخته علف‌کش‌های ریم‌سولفورون و متری‌بوزین در کنترل علف‌های ‌هرز و آنزیم آنتی‌اکسیدانی سیب‌زمینی [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 31-41]
 • فرجی، ابوالفضل تأثیرکاربرد باکتری رایزوبیوم ژاپونیکوم، قارچ مایکوریزا و کودشیمیایی بر خصوصیات کمی و کیفی سویا رقم کتول در شرایط حضور و عدم حضور علف‌های هرز [دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 33-48]
 • فریدونپور، محمد بررسی اثر برخی عوامل محیطی بر جوانه‌زنی بذر خردل دروغین (Hirschfeldia incana (L.) Lagr.-Foss.) [دوره 5، شماره 1، 1392، صفحه 71-84]
 • فرهمندفر، اسفندیار تاثیرگذاری تاریخ های مختلف کاشت گیاهان پوششی بر کنترل علف‌های هرز، تجمع و انتقال مجدد مواد فتوسنتزی در ذرت (Zea mays L.) [دوره 4، شماره 2، 1391، صفحه 39-52]
 • فرهمندفر، اسفندیار اثر تاریخ‌های مختلف کاشت گیاهان پوششی سویا (Glycine max L.)، شنبلیله (Trigonella foenum gracum L.) و لوبیا چشم بلبلی (Vigna unguiculata L.) بر پویایی بانک بذر و جمعیت علف‌های هرز در ذرت (Zea mays L.) [دوره 5، شماره 1، 1392، صفحه 57-71]
 • فرهودی، روزبه تاثیر سیستم‌های مختلف تغذیه نیتروژن بر عملکرد و توان رقابتی گیاه دارویی رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.) در برابر علف هرز پنیرک (Malva spp.) [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 71-86]
 • فروزش، سمیه اثر جایگاه بذر بر پاسخ جوانه‌زنی یولاف وحشی زمستانه (Avena Iudoviciana Durieu.) به دما [دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 79-94]
 • فیضی، حسن تعیین مناسب‌ترین زمان و مقدار کاربرد علف‌کش آترازین در کنترل علف‌های هرز ذرت دانه‌ای و اثرات پسمان آن بر جوانه‌زنی گندم [دوره 2، شماره 1، 1389، صفحه 83-94]
 • فلاح، الهیار مقایسه کارآیی چند علف‌کش انتخابی برنج روی علف‌های هرز و عملکرد محصول در مازندران [دوره 6، شماره 1، 1393، صفحه 51-60]
 • فیلی زاده، یوسف بررسی تاثیر آللوپاتیک گیاه دارویی درمنه (Artemisia annua L.) روی علف‌های هرز ذرت [دوره 2، شماره 1، 1389، صفحه 68-83]
 • فولادی، سیامک بررسی اثر تنش خشکی، شوری و انجماد بر برخی صفات جوانه‌زنی بذور شلغم ‌هرز (Rapistrum rugosum L.) [دوره 8، شماره 1، 1395، صفحه 41-57]

ق

 • قادری، فرشید تاثیر رقابت پنبه بر رشد، سطح برگ و توزیع عمودی برگ در کانوپی علف هرز گاوپنبه [دوره 4، شماره 2، 1391، صفحه 1-17]
 • قادری فر، فرشید مدل سازی جوانه زنی کلزای خودرو تحت تأثیر دما و پتانسیل آب: مدل هیدروترمال تایم [دوره 6، شماره 1، 1393، صفحه 23-38]
 • قادری فر، فرشید مطالعه پاسخ جوانه‌زنی علف‌هرز مهاجم نیلوفروحشی ( Ipomoea purpurea (L.) Roth) به تغییرات دما و پتانسیل آب‬‬‬‬‬‬ [دوره 8، شماره 1، 1395، صفحه 59-71]
 • قادری فر، فرشید مکان‌یابی مناطق مستعد به آلودگی نیلوفر پیچ (Ipomoea hederacea Jacq) در مرحله جوانه زنی: علف هرز جدیدالورود در اراضی زراعی استان گلستان‬ [دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 35-51]
 • قادری فر، فرشید بررسی تغییرات جوانه‌زنی بذر خردل وحشی (Sinapis arvensis) طی رفع کمون [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 15-30]
 • قادری فر، فرشید بررسی تغییرات جوانه‌زنی بذر خردل وحشی (Sinapis arvensis) طی استراتیفیکاسیون سرد [دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 23-34]
 • قادری فر، فرشید شناسایی مقاومت .Phalaris brachystachys Link به علفکش هالوکسی فوپ آر متیل در مزارع استان گلستان [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 1-16]
 • قیاسی، زهرا اثر کاربرد لکه ای و سراسری علف کش بر پویایی جمعیت علف های هرز گندم [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 1-15]
 • قدیری، حسین تعیین مناسب‌ترین زمان و مقدار کاربرد علف‌کش آترازین در کنترل علف‌های هرز ذرت دانه‌ای و اثرات پسمان آن بر جوانه‌زنی گندم [دوره 2، شماره 1، 1389، صفحه 83-94]
 • قربانی، الهام اثر مدیریت شیمیایی بر بانک بذر علف ها یهرز در تناوب ذرت- جو [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 51-63]
 • قربانی، رضا اثر تناوب‌های زراعی مختلف بر جمعیت علف‌های هرز مزارع سیب‌زمینی [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 1-19]
 • قربانی، رضا مطالعه ویژگی‌های جمعیتی و پراکنش بروموس پرزدار (Bromus tectorum L.) به همراه سایر علف‌های هرز گندمیان در مزارع گندم خرم‌آباد [دوره 6، شماره 1، 1393، صفحه 71-86]
 • قربانی، رضا تأثیر عوامل محیطی بر جوانه زنی فرفیون ناجور برگ (Euphorbia heterophylla L.) یک علف‌هرز تازه وارد مزارع سویا [دوره 5، شماره 2، 1392، صفحه 183-193]
 • قربانی، رضا بررسی اثر تنش خشکی، شوری و انجماد بر برخی صفات جوانه‌زنی بذور شلغم ‌هرز (Rapistrum rugosum L.) [دوره 8، شماره 1، 1395، صفحه 41-57]
 • قربانپور، اسماعیل تأثیر عوامل محیطی بر جوانه زنی بذر و سبز شدن گیاهچه علف هرز سوروف بدون ریشک (Echinochola colonum L.) [دوره 5، شماره 1، 1392، صفحه 1-15]
 • قربانپور، اسماعیل تاثیر رقابت پنبه بر رشد، سطح برگ و توزیع عمودی برگ در کانوپی علف هرز گاوپنبه [دوره 4، شماره 2، 1391، صفحه 1-17]
 • قرخلو، جاوید تاثیر رقابت پنبه بر رشد، سطح برگ و توزیع عمودی برگ در کانوپی علف هرز گاوپنبه [دوره 4، شماره 2، 1391، صفحه 1-17]
 • قرخلو، جاوید مروری بر تأثیر بیوچار در جذب و آبشوئی علف کش‌ها [دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 1-20]
 • قرخلو، جاوید ارزیابی تولید خربزه وحشی (Cucumi melo L.) و تهیه نقشه پراکنش آن در مزارع سویای استان گلستان [دوره 6، شماره 1، 1393، صفحه 39-50]
 • قرخلو، جاوید بررسی تنوع زیستی علف‌های هرز مزارع گندم شهرستان گرگان (حوزه قره‌سو) با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) [دوره 6، شماره 1، 1393، صفحه 61-70]
 • قرخلو، جاوید مروری بر گیاهان زراعی تراریخته مقاوم به علف‏کش: مزایا و معایب [دوره 4، شماره 2، 1391، صفحه 111-139]
 • قرخلو، جاوید بررسی مقاومت عرضی علف هرز مقاوم فالاریس نسبت به علف کش‌های بازدارنده ACCase [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 15-25]
 • قرخلو، جاوید مطالعه نیمه‌عمر علف‌کش سولفوسولفورون در نظام‌های بدون خاک‌ورزی و خاک‌ورزی مرسوم با استفاده از روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 41-53]
 • قرخلو، جاوید ارزیابی تأثیر فاصله ردیف و کاربرد علف کش بر کنترل علف های هرز در کشت مستقیم برنج [دوره 5، شماره 2، 1392، صفحه 137-152]
 • قرخلو، جاوید ارزیابی شایستگی بیوتیپ‌های علف‌هرز خردل‌وحشی (Sinapis arvensis L.) مقاوم به علف‌کش تری‌بنورون متیل در شرایط آزمایشگاهی [دوره 5، شماره 1، 1392، صفحه 35-48]
 • قرخلو، جاوید پی‌جویی و تهیه نقشه پراکنش بیوتیپ‌های مقاوم دو گونه فالاریس Phalaris minor Retz. و P. paradoxa L. به علف‌کش کلودینافوپ پروپارژیل در مزارع گندم شهرستان آق‌قلا [دوره 5، شماره 1، 1392، صفحه 85-97]
 • قرخلو، جاوید مکان‌یابی مناطق مستعد به آلودگی نیلوفر پیچ (Ipomoea hederacea Jacq) در مرحله جوانه زنی: علف هرز جدیدالورود در اراضی زراعی استان گلستان‬ [دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 35-51]
 • قرخلو، جاوید تأثیر اختلاط علف‌کش‌های کلودینافوپ‌پروپارژیل و سولفوسولفورون برگندم و علف‌های‌ هرز یولاف ‌وحشی (.Avena ludoviciana Dur) و فالاریس بذرکوچک (.Phalaris minor Retz) [دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 63-81]
 • قرخلو، جاوید مقایسه دماهای کاردینال بیوتیپ‌های مقاوم و حساس به هالوکسی فوپ آر متیل استر یولاف وحشی زمستانه (.Avena ludoviciana Durieu) [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 63-81]
 • قرخلو، جاوید بررسی مقاومت بیوتیپ های خردل وحشی (.Sinapis arvensis L) به علفکش تری بنورون متیل در مزارع گندم شهرستان رامیان [دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 46-59]
 • قرخلو، جاوید شناسایی مقاومت .Phalaris brachystachys Link به علفکش هالوکسی فوپ آر متیل در مزارع استان گلستان [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 1-16]
 • قرخلو، جاوید بررسی عوامل مدیریتی تأثیرگذار بر شاخص‌های تنوع زیستی علف‌هرز و عملکرد مزارع گندم با استفاده از درخت تصمیم‌گیری CART در شهرستان چناران [(مقالات آماده انتشار)]
 • قنبری، علی ارزیابی تولید خربزه وحشی (Cucumi melo L.) و تهیه نقشه پراکنش آن در مزارع سویای استان گلستان [دوره 6، شماره 1، 1393، صفحه 39-50]
 • قنبری، علی تأثیر روش‌های مختلف محاسبه سرعت جوانه‌زنی در ارزیابی قابلیت جوانه‌زنی غده اویارسلام ارغوانی (Cyperus rotundus L.) و برآورد آستانه‌های دمایی [دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 61-74]

ک

 • کاظمی، حسین بررسی مقاومت بیوتیپ های خردل وحشی (.Sinapis arvensis L) به علفکش تری بنورون متیل در مزارع گندم شهرستان رامیان [دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 46-59]
 • کافی، محمد بررسی اثر تنش خشکی، شوری و انجماد بر برخی صفات جوانه‌زنی بذور شلغم ‌هرز (Rapistrum rugosum L.) [دوره 8، شماره 1، 1395، صفحه 41-57]
 • کامکار، بهنام تأثیر عوامل محیطی بر جوانه زنی بذر و سبز شدن گیاهچه علف هرز سوروف بدون ریشک (Echinochola colonum L.) [دوره 5، شماره 1، 1392، صفحه 1-15]
 • کامکار، بهنام بررسی تنوع زیستی علف‌های هرز مزارع گندم شهرستان گرگان (حوزه قره‌سو) با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) [دوره 6، شماره 1، 1393، صفحه 61-70]
 • کامکار، بهنام مطالعه نیمه‌عمر علف‌کش سولفوسولفورون در نظام‌های بدون خاک‌ورزی و خاک‌ورزی مرسوم با استفاده از روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 41-53]
 • کامکار، بهنام پی‌جویی و تهیه نقشه پراکنش بیوتیپ‌های مقاوم دو گونه فالاریس Phalaris minor Retz. و P. paradoxa L. به علف‌کش کلودینافوپ پروپارژیل در مزارع گندم شهرستان آق‌قلا [دوره 5، شماره 1، 1392، صفحه 85-97]
 • کامکار، بهنام مقایسه دماهای کاردینال بیوتیپ‌های مقاوم و حساس به هالوکسی فوپ آر متیل استر یولاف وحشی زمستانه (.Avena ludoviciana Durieu) [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 63-81]
 • کامکار، بهنام شناسایی مقاومت .Phalaris brachystachys Link به علفکش هالوکسی فوپ آر متیل در مزارع استان گلستان [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 1-16]
 • کامکار، بهنام بررسی عوامل مدیریتی تأثیرگذار بر شاخص‌های تنوع زیستی علف‌هرز و عملکرد مزارع گندم با استفاده از درخت تصمیم‌گیری CART در شهرستان چناران [(مقالات آماده انتشار)]
 • کامل، مسعود بررسی شاخص‌های جمعیتی و تهیه نقشه پراکنش علف‌های هرز مزارع گندم دیم استان زنجان [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 73-91]
 • کرمی نژاد، محمدرضا ارزیابی کارآیی چند گراس‌کش در کنترل علفهای هرز کشیده برگ در تریتیکاله (Triticale hexaploide) [دوره 5، شماره 2، 1392، صفحه 199-212]
 • کرمی نژاد، محمدرضا پتانسیل ترکیب تاریخ کاشت با ماخار، کنترل شیمیایی و مکانیکی علف‌های هرز روی عملکرد کلزا (Brassica napus L.) در ورامین و کرج [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 23-34]
 • کوچکی، علیرضا اثر تراکمهای مختلف کشت مخلوط ذرت و لوبیا بر عملکرد گیاهان زراعی و جمعیت علفهای هرز [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 37-51]
 • کودسک، پیر بررسی تأثیر کیفیت آب در مخزن سمپاش بر کارآیی علف‌کش گلایفوسیت و رفع اثرات نامطلوب آن [دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 105-120]

گ

 • گالشی، سراله مدل سازی جوانه زنی کلزای خودرو تحت تأثیر دما و پتانسیل آب: مدل هیدروترمال تایم [دوره 6، شماره 1، 1393، صفحه 23-38]
 • گرزین، مرتضی تأثیر عوامل محیطی بر جوانه زنی بذر و سبز شدن گیاهچه علف هرز سوروف بدون ریشک (Echinochola colonum L.) [دوره 5، شماره 1، 1392، صفحه 1-15]
 • گرگانی، مریم مکان‌یابی مناطق مستعد به آلودگی نیلوفر پیچ (Ipomoea hederacea Jacq) در مرحله جوانه زنی: علف هرز جدیدالورود در اراضی زراعی استان گلستان‬ [دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 35-51]
 • گلدانی، مرتضی بررسی اثر تنش خشکی، شوری و انجماد بر برخی صفات جوانه‌زنی بذور شلغم ‌هرز (Rapistrum rugosum L.) [دوره 8، شماره 1، 1395، صفحه 41-57]
 • گلزردی، فرید اثرات آللوپاتیک عصاره آبی بقایای گیاهی کلزا روی خصوصیات جوانه‌زنی بذور علف‌های هرز [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 1-11]
 • گلزردی، فرید مطالعه رفتار جوانه‌زنی دو توده بذر علف هرز بالارونده مونپلیه (Cynanchum acutum L.) تحت شرایط دمایی و نوری متفاوت [دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 135-152]
 • گلزردی، فرید تعیین دورۀ بحرانی کنترل علف های هرز در مزارع سیب زمینی تجاری رقم آگریا در اردبیل [دوره 4، شماره 2، 1391، صفحه 53-61]
 • گلزردی، فرید تاثیر کشت مخلوط افزایشی و جایگزینی ذرت (Zea mays L.) و ماش (Vigna radiate L.) بر عملکرد، اجزای عملکرد و زیست توده علف های هرز [دوره 4، شماره 2، 1391، صفحه 97-109]
 • گلزردی، فرید تأثیر محیط گیاه مادری بر مقاومت به خشکی و شوری در مرحله‌ی جوانه‌زنی و رشد گیاهچه علف بالارونده مونپلیه (Cynanchum actum L.) [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 25-41]
 • گلزردی، فرید اثر تاریخ‌های مختلف کاشت گیاهان پوششی سویا (Glycine max L.)، شنبلیله (Trigonella foenum gracum L.) و لوبیا چشم بلبلی (Vigna unguiculata L.) بر پویایی بانک بذر و جمعیت علف‌های هرز در ذرت (Zea mays L.) [دوره 5، شماره 1، 1392، صفحه 57-71]
 • گلزردی، فرید تأثر عصاره آبی و بقایای تلخه (Acrptilon repens L.) در ترکیب با علف‌کش ترایفلورالین بر جوانه‌زنی و رشد گیاهچه آمارانتوس ریشه قرمز و سلمه تره [دوره 5، شماره 2، 1392، صفحه 227-240]
 • گلزردی، فرید تعیین مناسب‌ترین زمان و مقدار کاربرد علف‌کش آترازین در کنترل علف‌های هرز ذرت دانه‌ای و اثرات پسمان آن بر جوانه‌زنی گندم [دوره 2، شماره 1، 1389، صفحه 83-94]
 • گلزردی، فرید ارزیابی روش های مختلف کنترل علفهای هرز در گلرنگ (Carthamus tinctorius) تحت شرایط دیم [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 37-45]
 • گلزردی، فرید پتانسیل دگرآسیبی کلزا (Brassica napus L.) برای مدیریت علف هرز ترب وحشی (Raphanus raphanistrum L.) [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 13-25]
 • گل زردی، فرید کنترل بیولوژیکی گیاه عروسک پشت پرده (Physalis divericata L.) به وسیله عوامل بیماریزای گیاهی در استان لرستان [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 43-59]
 • گل زردی، فرید بررسی امکان کنترل بیولوژیکی خردل وحشی قارچ‌های بیماریزا [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 93-102]
 • گل محمدزاده، ساجده شناسایی مقاومت .Phalaris brachystachys Link به علفکش هالوکسی فوپ آر متیل در مزارع استان گلستان [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 1-16]
 • گنجعلی، علی غربال‌گری ارقام و توده‌های گوجه‌فرنگی (.Lycopersicon esculentum L) از نظر میزان تحمل آلودگی گل جالیز مصری(Orobanch aegyptiaca pers) در شرایط گلخانه [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 53-62]

ل

 • لطفی اصل گیگلو، محمد پیش بینی جوانه‌زنی بذر علف‌هرز ارینجیوم آبی (Eryngium caeruleum) با کمک مدل‌ هیدروترمال‌تایم [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 1-13]
 • لطفی فر، امید بررسی قدرت جوانه‌زنی و رشد اولیه‌ی بیوتیپ‌های خردل وحشی (.Sinapis arvensis L) مقاوم و حساس به بازدارنده‌های استولاکتات سنتتاز در شرایط مختلف محیطی [دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 15-33]

م

 • متقی، سمانه بررسی قدرت جوانه‌زنی و رشد اولیه‌ی بیوتیپ‌های خردل وحشی (.Sinapis arvensis L) مقاوم و حساس به بازدارنده‌های استولاکتات سنتتاز در شرایط مختلف محیطی [دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 15-33]
 • میجانی، سجاد تأثیر روش‌های مختلف محاسبه سرعت جوانه‌زنی در ارزیابی قابلیت جوانه‌زنی غده اویارسلام ارغوانی (Cyperus rotundus L.) و برآورد آستانه‌های دمایی [دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 61-74]
 • مجیدی، محمدرضا ارزیابی کارآیی چند گراس‌کش در کنترل علفهای هرز کشیده برگ در تریتیکاله (Triticale hexaploide) [دوره 5، شماره 2، 1392، صفحه 199-212]
 • محمدی، نسرین بررسی توان آللوپاتیک 70 رقم گندم (Triticum aestivum) بر جوانه‏ زنی و رشد گیاهچه کلزای خودرو (Brassica napus) [دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 17-31]
 • محمد نژاد، رحیم بخش بررسی امکان کنترل شیمیایی علف‌های هرز در گیاه دارویی بالنگو [دوره 8، شماره 1، 1395، صفحه 1-12]
 • محمودی، سهراب رشد اولیه ریشه و اندام هوائی یولاف وحشی (Avena fatua L.) و گندم (Triticum aestivum L.) در رقابت برای نیتروژن [دوره 2، شماره 1، 1389، صفحه 53-63]
 • محمودی، سهراب عوامل مؤثر بر جوانه زنی و خروج نشای بادبر (Ceratocarpus arenarius L. (Bluk.)) [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 25-36]
 • مدیری، الهام تأثیر علف‌کش‌های خاک کاربرد انتخابی پنبه روی شدت بیماری مرگ گیاهچه (Rhizoctonia solani) [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 53-60]
 • مدرس ثانوی، سید علی محمد تاثیر سیستم‌های مختلف تغذیه نیتروژن بر عملکرد و توان رقابتی گیاه دارویی رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.) در برابر علف هرز پنیرک (Malva spp.) [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 71-86]
 • مرادی طالب بیگی، رضا اثر روش خاک‌ورزی و بقایای گندم (.Triticum aestivum L) بر رشد علف‌های هرز و پاسخ عملکرد ذرت (.Zea mays L) [دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 35-46]
 • میرزاوند، جهانبخش اثر روش خاک‌ورزی و بقایای گندم (.Triticum aestivum L) بر رشد علف‌های هرز و پاسخ عملکرد ذرت (.Zea mays L) [دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 35-46]
 • میرزائی، عبدالرحمان بررسی اثر تک‌کشتی سیب زمینی(.Solanum tuberosum L) بر تراکم و تنوع علف‌های هرز در بوم‌نظام‌های زراعی جیرفت [دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 1-14]
 • میرزائی، مهناز بررسی کارایی علف‌کش‌ ستوکسیدیم در کنترل فالاریس بذر کوچک و یولاف وحشی زمستانه در حضور نمک‌های مختلف و سولفات آمونیوم [دوره 8، شماره 1، 1395، صفحه 27-40]
 • میرطاهری، سیدمهدی بررسی قدرت جوانه‌زنی و رشد اولیه‌ی بیوتیپ‌های خردل وحشی (.Sinapis arvensis L) مقاوم و حساس به بازدارنده‌های استولاکتات سنتتاز در شرایط مختلف محیطی [دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 15-33]
 • میرطاهری، سید مهدی بررسی بیولوژی علف هرز شاهی خاکستری (Cardaria draba L) در مواجهه با برخی از متغیرهای محیطی [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 35-42]
 • میر هادی، سید محمد جواد مقایسه کارایی علف‌کش‌های انتخابی چغندرقند در روش‌های خاکورزی سنتی و حداقل بهاره [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 83-93]
 • مصطفوی، خداداد بررسی قدرت جوانه‌زنی و رشد اولیه‌ی بیوتیپ‌های خردل وحشی (.Sinapis arvensis L) مقاوم و حساس به بازدارنده‌های استولاکتات سنتتاز در شرایط مختلف محیطی [دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 15-33]
 • مظاهری، داریوش اثر عصاره‌های برگ و ساقه جو وحشی (Hordeum spontaneum Koch) روی جوانه‌زنی بذر و رشد گیاهچه گندم زمستانه (Triticum aestivum L.) [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 19-28]
 • معزی، عبدالمیر تاثیر تراکم‌های مختلف خردل وحشی (Sinapis arvensis L.) بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم زمستانه [دوره 2، شماره 1، 1389، صفحه 15-29]
 • مفتون، منوچهر بررسی تأثیر علف‌کش تریفلورالین و کود آهن بر خصوصیات مرفولوژیکی و جذب آهن ارقام سویا (Glycin max L.) [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 25-36]
 • مفیدی، سید اسماعیل اثر خصوصیات خاک و سابقه مصرف علف‌کش متریبوزین مورد استفاده در مزارع سیب زمینی بر کارایی این علف‌کش جهت کنترل علف هرز تاج‌خروس وحشی (Amaranthus retroflexus L.) [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 1-14]
 • مکاریان، حسن اثر کاربرد لکه ای و سراسری علف کش بر پویایی جمعیت علف های هرز گندم [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 1-15]
 • مکاریان، حسن مطالعه مدیریت تلفیقی علف های هرز با تاکید بر اثر پرایمینگ بذر بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت [دوره 4، شماره 2، 1391، صفحه 63-76]
 • ملکی فراهانی، سعیده بررسی ساختار جمعیت علف‌های هرز مزارع گندم تحت تأثیر نوع کشت و خاک‌ورزی [دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 1-12]
 • ملکی فراهانی، سعیده بررسی تأثیر سیستم‌های کشت کم نهاده و پر نهاده بر جمعیت و تنوع علف‌های هرز مزارع گندم قزوین [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 61-73]
 • مین باشی، مهدی بررسی ساختار جوامع، تنوع گونه ای و نقشه پراکنش علف های هرز مزارع گندم آبی استان کرمانشاه [دوره 4، شماره 2، 1391، صفحه 77-96]
 • مین باشی معینی، مهدی تعیین پراکنش و خصوصیات جمعیتی علف‌های هرز مزارع گندم استان سیستان و بلوچستان [دوره 2، شماره 1، 1389، صفحه 1-14]
 • مین باشی معینی، مهدی پراکنش علف‌های هرز مزارع گندم آبی استان همدان با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) [دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 171-184]
 • مین باشی معینی، مهدی بررسی شاخص‌های جمعیتی و تهیه نقشه پراکنش علف‌های هرز مزارع گندم دیم استان زنجان [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 73-91]
 • مین باشی معینی، مهدی مروری بر آخرین فهرست علف کش ها و علفهای هرز مهم ایران [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 83-100]
 • منتظری، منصور مقایسه کارآیی چند علف‌کش انتخابی برنج روی علف‌های هرز و عملکرد محصول در مازندران [دوره 6، شماره 1، 1393، صفحه 51-60]
 • منتظری، منصور برانگیختن بذر گل جالیز مصری (Orobanche aegyptiaca Pers.) به جوانه زنی در نبود گیاه میزبان [دوره 5، شماره 1، 1392، صفحه 49-56]
 • منتظری، منصور ارزیابی کارآیی چند گراس‌کش در کنترل علفهای هرز کشیده برگ در تریتیکاله (Triticale hexaploide) [دوره 5، شماره 2، 1392، صفحه 199-212]
 • منتظری، منصور تأثیر علف‌کش‌های خاک کاربرد انتخابی پنبه روی شدت بیماری مرگ گیاهچه (Rhizoctonia solani) [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 53-60]
 • منتظری، منصور بررسی تاثیر آللوپاتیک گیاه دارویی درمنه (Artemisia annua L.) روی علف‌های هرز ذرت [دوره 2، شماره 1، 1389، صفحه 68-83]
 • منتظری، منصور مقایسه کارآیی پنوکسولام اس-سی 240 با علفکش‌های ثبت شده در ایران [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 55-64]
 • منتظری، منصور مقایسه کارایی علف‌کش‌های انتخابی چغندرقند در روش‌های خاکورزی سنتی و حداقل بهاره [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 83-93]
 • مندنی، فرزاد اثرات آللوپاتیک عصاره آبی بقایای گیاهی کلزا روی خصوصیات جوانه‌زنی بذور علف‌های هرز [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 1-11]
 • مندنی، فرزاد بررسی کارایی جذب و مصرف نور سویا (Glysine max L.) در رقابت با آمارانتوس ریشه قرمز (Amaranthus retraflexus L.) [دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 35-48]
 • مندنی، فرزاد تعیین مناسب‌ترین زمان و مقدار کاربرد علف‌کش آترازین در کنترل علف‌های هرز ذرت دانه‌ای و اثرات پسمان آن بر جوانه‌زنی گندم [دوره 2، شماره 1، 1389، صفحه 83-94]
 • مندنی، فرزاد ارزیابی روش های مختلف کنترل علفهای هرز در گلرنگ (Carthamus tinctorius) تحت شرایط دیم [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 37-45]
 • مندنی، فرزاد پتانسیل دگرآسیبی کلزا (Brassica napus L.) برای مدیریت علف هرز ترب وحشی (Raphanus raphanistrum L.) [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 13-25]
 • مندنی، فرزاد اثر تراکمهای مختلف کشت مخلوط ذرت و لوبیا بر عملکرد گیاهان زراعی و جمعیت علفهای هرز [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 37-51]
 • مهدیخانی، هادی حسگرهای زیستی، ابزاری قدرتمند در ردیابی باقی مانده علف کش ها [دوره 6، شماره 1، 1393، صفحه 1-22]
 • موسوی، سیدسعید بررسی تنوع گونه‌ای و ساختار جوامع علف‌های هرز مزارع گندم آبی منطقه ایبک‌آباد شهرستان اراک [دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 121-134]
 • موسوی، سیدکریم مروری بر کاربردهای عملی نانوفناوری در پالایش باقی‌مانده علف‌کش‌ها و آفت‌کش‌ها در محیط [دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 87-104]
 • موسوی نیا، حسین مطالعه رفتار جوانه‌زنی دو توده بذر علف هرز بالارونده مونپلیه (Cynanchum acutum L.) تحت شرایط دمایی و نوری متفاوت [دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 135-152]
 • موسوی نیا، حسین تأثیر محیط گیاه مادری بر مقاومت به خشکی و شوری در مرحله‌ی جوانه‌زنی و رشد گیاهچه علف بالارونده مونپلیه (Cynanchum actum L.) [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 25-41]
 • موسوی نیا، حسین تأثر عصاره آبی و بقایای تلخه (Acrptilon repens L.) در ترکیب با علف‌کش ترایفلورالین بر جوانه‌زنی و رشد گیاهچه آمارانتوس ریشه قرمز و سلمه تره [دوره 5، شماره 2، 1392، صفحه 227-240]
 • موسوی نیا، حسین تاثیر تراکم‌های مختلف خردل وحشی (Sinapis arvensis L.) بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم زمستانه [دوره 2، شماره 1، 1389، صفحه 15-29]
 • موسوی نیا، حسین مروری از تکنیک‌های "بایواسی" در تحقیقات علفکش‌ها [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 77-95]
 • موسوی نیا، حسین مطالعه اثرات آللوپاتی چند گونه علف هرز بر جوانه زنی و رشد گیاهچه گندم [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 59-70]
 • موسوی‌نیک، سید محسن برآورد دماهای کاردینال و زمان حرارتی مورد نیاز برای جوانه‌زنی بذر علف‌هرز بروموس ژاپنی (Bromus japonicus) [دوره 8، شماره 1، 1395، صفحه 13-26]

ن

 • ناظرکاخکی، سیدحسین بررسی شاخص‌های جمعیتی و تهیه نقشه پراکنش علف‌های هرز مزارع گندم دیم استان زنجان [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 73-91]
 • نجاری کلانتری، نیکتا پی‌جویی و تهیه نقشه پراکنش بیوتیپ‌های مقاوم دو گونه فالاریس Phalaris minor Retz. و P. paradoxa L. به علف‌کش کلودینافوپ پروپارژیل در مزارع گندم شهرستان آق‌قلا [دوره 5، شماره 1، 1392، صفحه 85-97]
 • نجفی، حسین بررسی میزان کارآیی ترکیب‌های مختلف علف‌کشی در کنترل علف‌های هرز پهن‌برگ مزارع چغندرقند [دوره 2، شماره 1، 1389، صفحه 43-53]
 • نجفی، حسین مطالعه توانائی رقابتی دو رقم گندم با چهار گونه علف هرز تحت شرایط گلخانه‌ای [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 71-83]
 • نجفی، حسین تفاوت‌های جوانه‌زنی توده علف هرز تاتوره تحت تاثیر شرایط اقلیمی متفاوت در طول فصول مختلف [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 43-51]
 • نراقی، مریم برهمکنش دزهای مختلف علف‌کش نیکوسولفورون و رقابت چند گونه‌ی علف‌های هرز با ذرت: ارتباط شاخص‌های زانتیوم، آمارانتوس و ذرت تحت غلظت‌های علف‌کش [دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 49-64]
 • نصیری محلاتی، مهدی پویائی مکانی علف های هرز یک مزرعه با سابقه تناوبی کلزا- آیش - گندم [دوره 5، شماره 2، 1392، صفحه 121-136]
 • نصیری محلاتی، مهدی اثر تناوب‌های زراعی مختلف بر جمعیت علف‌های هرز مزارع سیب‌زمینی [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 1-19]
 • نصیری محلاتی، مهدی بررسی تأثیر کیفیت آب در مخزن سمپاش بر کارآیی علف‌کش گلایفوسیت و رفع اثرات نامطلوب آن [دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 105-120]
 • نصیری محلاتی، مهدی بهینه سازی کارایی علف کش نیکوسولفورون با افزودن ترکیبات نیتروژنه تحت تأثیر تغییرات کیفیت آب در تانک سمپاشی [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 53-70]
 • نصیری محلاتی، مهدی اثر تراکمهای مختلف کشت مخلوط ذرت و لوبیا بر عملکرد گیاهان زراعی و جمعیت علفهای هرز [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 37-51]
 • نصیری محلاتی، مهدی تأثیر روش‌های مختلف محاسبه سرعت جوانه‌زنی در ارزیابی قابلیت جوانه‌زنی غده اویارسلام ارغوانی (Cyperus rotundus L.) و برآورد آستانه‌های دمایی [دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 61-74]
 • نصیری محلاتی، مهدی تعیین دماهای کاردینال جوانه‌زنی سه گونه تاج‌خروس (.Amaranthus sp) [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 17-33]
 • نظام آبادی، نوشین مروری بر آخرین فهرست علف کش ها و علفهای هرز مهم ایران [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 83-100]
 • نظری، شهرام تاثیرگذاری تاریخ های مختلف کاشت گیاهان پوششی بر کنترل علف‌های هرز، تجمع و انتقال مجدد مواد فتوسنتزی در ذرت (Zea mays L.) [دوره 4، شماره 2، 1391، صفحه 39-52]
 • نظری، شهرام تاثیر کشت مخلوط افزایشی و جایگزینی ذرت (Zea mays L.) و ماش (Vigna radiate L.) بر عملکرد، اجزای عملکرد و زیست توده علف های هرز [دوره 4، شماره 2، 1391، صفحه 97-109]
 • نظری، شهرام اثر تاریخ‌های مختلف کاشت گیاهان پوششی سویا (Glycine max L.)، شنبلیله (Trigonella foenum gracum L.) و لوبیا چشم بلبلی (Vigna unguiculata L.) بر پویایی بانک بذر و جمعیت علف‌های هرز در ذرت (Zea mays L.) [دوره 5، شماره 1، 1392، صفحه 57-71]
 • نظریان، زهرا مطالعه پاسخ جوانه‌زنی علف‌هرز مهاجم نیلوفروحشی ( Ipomoea purpurea (L.) Roth) به تغییرات دما و پتانسیل آب‬‬‬‬‬‬ [دوره 8، شماره 1، 1395، صفحه 59-71]
 • نعیمی، محمدحسین پیش بینی جوانه‌زنی بذر علف‌هرز ارینجیوم آبی (Eryngium caeruleum) با کمک مدل‌ هیدروترمال‌تایم [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 1-13]
 • نیک پرست، یاسر پویائی مکانی علف های هرز یک مزرعه با سابقه تناوبی کلزا- آیش - گندم [دوره 5، شماره 2، 1392، صفحه 121-136]
 • نورالهی، مهدی بررسی روش‌های تلفیقی مبارزه با علف‌های هرز برگ مخملی (Abutilon theofrasti L.) و آمارانتوس (Amaranthus retroflexus L.) در شرایط متفاوت خاک‌ورزی بر کنترل علف‌های هرز و عملکرد سویا (Glycin max L.) [دوره 5، شماره 2، 1392، صفحه 167-182]

و

 • ویدال، ریباس مروری بر گیاهان زراعی تراریخته مقاوم به علف‏کش: مزایا و معایب [دوره 4، شماره 2، 1391، صفحه 111-139]
 • وزان، سعید اثرات آللوپاتیک عصاره آبی بقایای گیاهی کلزا روی خصوصیات جوانه‌زنی بذور علف‌های هرز [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 1-11]
 • وزان، سعید مطالعه رفتار جوانه‌زنی دو توده بذر علف هرز بالارونده مونپلیه (Cynanchum acutum L.) تحت شرایط دمایی و نوری متفاوت [دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 135-152]
 • وزان، سعید تعیین دورۀ بحرانی کنترل علف های هرز در مزارع سیب زمینی تجاری رقم آگریا در اردبیل [دوره 4، شماره 2، 1391، صفحه 53-61]
 • وزان، سعید تأثیر محیط گیاه مادری بر مقاومت به خشکی و شوری در مرحله‌ی جوانه‌زنی و رشد گیاهچه علف بالارونده مونپلیه (Cynanchum actum L.) [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 25-41]
 • وزان، سعید تأثر عصاره آبی و بقایای تلخه (Acrptilon repens L.) در ترکیب با علف‌کش ترایفلورالین بر جوانه‌زنی و رشد گیاهچه آمارانتوس ریشه قرمز و سلمه تره [دوره 5، شماره 2، 1392، صفحه 227-240]
 • وزان، سعید ارزیابی روش های مختلف کنترل علفهای هرز در گلرنگ (Carthamus tinctorius) تحت شرایط دیم [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 37-45]
 • وزان، سعید بررسی رابطه مکانی بانک بذر و جمعیت علف هرز و نیز الگوی پراکنش آن در طول فصل زراعی در مزرعه ذرت [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 65-76]
 • وزان، سعید مطالعه توانائی رقابتی دو رقم گندم با چهار گونه علف هرز تحت شرایط گلخانه‌ای [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 71-83]
 • وزان، سعید تفاوت‌های جوانه‌زنی توده علف هرز تاتوره تحت تاثیر شرایط اقلیمی متفاوت در طول فصول مختلف [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 43-51]
 • ویسی، مژگان بررسی ساختار جوامع، تنوع گونه ای و نقشه پراکنش علف های هرز مزارع گندم آبی استان کرمانشاه [دوره 4، شماره 2، 1391، صفحه 77-96]
 • وفایی، سید حسین بررسی امکان کنترل بیولوژیکی خردل وحشی قارچ‌های بیماریزا [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 93-102]

ه

 • هادی زاده، محمدحسن مطالعه نیمه‌عمر علف‌کش سولفوسولفورون در نظام‌های بدون خاک‌ورزی و خاک‌ورزی مرسوم با استفاده از روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 41-53]
 • هادی زاده، محمد حسن کارایی باریک برگ‌کش‌ها و گلایفوسیت در کنترل شیمیایی گیاه وتیور (Vetiveria zizanioides (L.) Nash) [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 61-72]
 • هادی زاده، محمد حسن بررسی عوامل مدیریتی تأثیرگذار بر شاخص‌های تنوع زیستی علف‌هرز و عملکرد مزارع گندم با استفاده از درخت تصمیم‌گیری CART در شهرستان چناران [(مقالات آماده انتشار)]
 • هادیزاده، محمد حسن مروری بر آخرین فهرست علف کش ها و علفهای هرز مهم ایران [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 83-100]
 • هروی، مهتاب بررسی مقاومت بیوتیپ های خردل وحشی (.Sinapis arvensis L) به علفکش تری بنورون متیل در مزارع گندم شهرستان رامیان [دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 46-59]

ی

 • یوسفی، مرضیه مطالعه نیمه‌عمر علف‌کش سولفوسولفورون در نظام‌های بدون خاک‌ورزی و خاک‌ورزی مرسوم با استفاده از روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 41-53]