برآورد دماهای کاردینال و زمان حرارتی مورد نیاز برای جوانه‌زنی بذر علف‌هرز بروموس ژاپنی (Bromus japonicus)

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زراعت، دانشگاه زابل

2 دانشیار گروه زراعت، دانشکده کشاورزی دانشگاه زابل

3 استادیار گروه زراعت، دانشکده کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

4 دانشیار گروه زیست‌شناسی دانشکده علوم دانشگاه یزد