اثر مدیریت شیمیایی بر بانک بذر علف ها یهرز در تناوب ذرت- جو

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 پردیس ابوریحان دانشگاه تهران

2 پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران