عوامل مؤثر بر جوانه زنی و خروج نشای بادبر (Ceratocarpus arenarius L. (Bluk.))

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد شناسایی و مبارزه با علفهای هرز دانشگاه بیرجند

2 استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند