پتانسیل دگرآسیبی کلزا (Brassica napus L.) برای مدیریت علف هرز ترب وحشی (Raphanus raphanistrum L.)

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زراعت گرایش اکولوژی گیاهان زراعی دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشجوی دکتری اکولوژی کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، عضو باشگاه پژوهشگران جوان واحد کرج

3 عضو هیئت علمی گروه زراعت دانشکدة کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا همدان

4 دانشجوی دکتری زراعت گرایش علفهای هرز دانشگاه فردوسی مشهد

5 دانشجوی کارشناسی ارشد توسعه روستائی، دانشگاه تهران.