تاثیر سیستم‌های مختلف تغذیه نیتروژن بر عملکرد و توان رقابتی گیاه دارویی رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.) در برابر علف هرز پنیرک (Malva spp.)

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای زراعت، دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس.

2 استاد، گروه زراعت، دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس.

3 دانشیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شوشتر.