بررسی بیولوژی علف هرز شاهی خاکستری (Cardaria draba L) در مواجهه با برخی از متغیرهای محیطی

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسنده

باشگاه پژوهشگران جوان واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی،کرج، ایران