مطالعه توانائی رقابتی دو رقم گندم با چهار گونه علف هرز تحت شرایط گلخانه‌ای

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج، گروه زراعت، کرج، ایران

2 عضو هیات علمی موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور