ارزیابی روش های مختلف کنترل علفهای هرز در گلرنگ (Carthamus tinctorius) تحت شرایط دیم

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد سازمان جهاد کشاورزی کرمانشاه

2 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

3 دانشجوی دکتری اکولوژی کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

4 دانشجوی دکتری اکولوژی گیاهان زراعی، دانشگاه فردوسی مشهد

5 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی توسعۀ روستایی، دانشگاه تهران