مروری بر بقایای علفکش‌ها در خاک و اثرات آن بر گیاهان در تناوب‌های زراعی

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسنده

استادیار بخش تحقیقات آفتکشها، موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور