تعیین توانائی رقابتی چند گونه علف هرز رایج در گندم (Triticum aestivum L.) و کلزا (Brassica napus L.)

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای زراعت دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشجوی دکترای زراعت دانشگاه بوعلی سینا همدان

3 دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه بوعلی سینا همدان