مروری بر سرنوشت آفت‌کش‌ها و ارزیابی مخاطرات آن‌ها در محیط

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور