ارزیابی اثرات تداخلی چاودار وحشی (Secale cereale L.) بر ارقام گندم (Triticum aestivum) و تعیین آستانه های خسارت اقتصادی و کیفی علف هرز

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زراعت دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشجوی دکتری زراعت، دانشگاه بوعلی سینا همدان

3 دانشیار، دانشگاه بوعلی سینا همدان