اثر جایگاه بذر بر پاسخ جوانه‌زنی یولاف وحشی زمستانه (Avena Iudoviciana Durieu.) به دما

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علف هرز، دانشگاه تهران

2 دانشگاه تهران

3 دانشگاه نهران