بررسی امکان کنترل شیمیایی علف‌های هرز در گیاه دارویی بالنگو

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد شناسایی و مبارزه با علف‌های هرز دانشگاه فردوسی مشهد