ارزیابی کارایی استفاده از علف‌کش‌های مختلف در کنترل علف‌های هرز زیره سبز

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم علف های هرز، دانشگاه فردوسی مشهد