مروری بر تأثیر بیوچار در جذب و آبشوئی علف کش‌ها

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه علوم و کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان