اثرات آللوپاتیک عصاره آبی بقایای گیاهی کلزا روی خصوصیات جوانه‌زنی بذور علف‌های هرز

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اکولوژی کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

2 دانشجوی دکتری اکولوژی گیاهان زراعی، دانشگاه فردوسی مشهد

3 عضو هیأت علمی دانشگاه بوعلی سینا

4 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

5 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی توسعه روستائی، دانشگاه تهران