تعداد مقالات: 129
مقالات آماده شده پس از فرایند داوری بر روی وب سایت مجله قابل دسترسی می باشد.
1. حسگرهای زیستی، ابزاری قدرتمند در ردیابی باقی مانده علف کش ها

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 1-22

هادی مهدیخانی؛ ابراهیم ایزدی دربندی


2. مروری بر کاربردهای عملی نانوفناوری در پالایش باقی‌مانده علف‌کش‌ها و آفت‌کش‌ها در محیط

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 87-104

سیدکریم موسوی؛ ابراهیم ایزدی دربندی


3. پویائی مکانی علف های هرز یک مزرعه با سابقه تناوبی کلزا- آیش - گندم

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 121-136

علیرضا باقری؛ محمدحسن راشد محصل؛ پرویز رضوانی مقدم؛ مهدی نصیری محلاتی؛ یاسر نیک پرست


4. تأثیر عوامل محیطی بر جوانه زنی بذر و سبز شدن گیاهچه علف هرز سوروف بدون ریشک (Echinochola colonum L.)

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 1-15

ابوالفضل درخشان؛ مرتضی گرزین؛ اسماعیل قربانپور؛ امید سنچولی؛ بهنام کامکار


5. تاثیر رقابت پنبه بر رشد، سطح برگ و توزیع عمودی برگ در کانوپی علف هرز گاوپنبه

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 1-17

اسماعیل قربانپور؛ جاوید قرخلو؛ فرشید قادری


6. اثر کاربرد لکه ای و سراسری علف کش بر پویایی جمعیت علف های هرز گندم

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 1-15

حسن مکاریان؛ حمید عباس دخت؛ زهرا قیاسی؛ عباس روحانی


9. اثر تناوب‌های زراعی مختلف بر جمعیت علف‌های هرز مزارع سیب‌زمینی

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 1-19

مصطفی سراجچی؛ رضا قربانی؛ محمد حسن راشد محصل؛ مهدی نصیری محلاتی؛ کوروش شجاعی نوفرست


10. تعیین پراکنش و خصوصیات جمعیتی علف‌های هرز مزارع گندم استان سیستان و بلوچستان

دوره 2، شماره 1، پاییز و زمستان 1389، صفحه 1-14

حسین ادیم؛ منصور سارانی؛ مهدی مین باشی معینی


12. اثرات آللوپاتیک عصاره آبی بقایای گیاهی کلزا روی خصوصیات جوانه‌زنی بذور علف‌های هرز

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1388، صفحه 1-11

فرید گلزردی؛ فرزاد مندنی؛ گودرز احمدوند؛ سعید وزان؛ قباد شعبانی؛ شبنم سرور امینی


13. مروری بر تأثیر بیوچار در جذب و آبشوئی علف کش‌ها

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 1-20

امید الستی؛ جاوید قرخلو


15. بررسی امکان کنترل شیمیایی علف‌های هرز در گیاه دارویی بالنگو

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 1-12

ابراهیم ایزدی دربندی؛ رحیم بخش محمد نژاد


16. بررسی اثر تک‌کشتی سیب زمینی(.Solanum tuberosum L) بر تراکم و تنوع علف‌های هرز در بوم‌نظام‌های زراعی جیرفت

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 1-14

عبدالرحمان میرزائی؛ مهرانگیز جوکار؛ مهدیه امیری نژاد؛ حسین بی باک


17. برهمکنش غلظت و زمان کاربرد نیکوسولفورون بر شاخصهای رقابتی جانسون گراس و ذرت

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-15

فاطمه عین الهی؛ مصطفی اویسی؛ حمید رحیمیان مشهدی


18. پیش بینی جوانه‌زنی بذر علف‌هرز ارینجیوم آبی (Eryngium caeruleum) با کمک مدل‌ هیدروترمال‌تایم

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-13

محمد لطفی اصل گیگلو؛ مصطفی اویسی؛ حمید رحیمیان مشهدی؛ بهناز پورمراد کلیبر؛ محمدحسین نعیمی


19. بررسی ساختار جمعیت علف‌های هرز مزارع گندم تحت تأثیر نوع کشت و خاک‌ورزی

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-12

فاطمه پورکریمی؛ سعیده ملکی فراهانی؛ مصطفی اویسی؛ محمدرضا چائی چی


21. شناسایی مقاومت .Phalaris brachystachys Link به علفکش هالوکسی فوپ آر متیل در مزارع استان گلستان

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-16

ساجده گل محمدزاده؛ جاوید قرخلو؛ آنتونیا روخانو-دلگادو؛ ماریا اسونا؛ بهنام کامکار؛ فرشید قادری فر؛ رافایل دپرادو


22. مدل سازی جوانه زنی کلزای خودرو تحت تأثیر دما و پتانسیل آب: مدل هیدروترمال تایم

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 23-38

الیاس سلطانی؛ مصطفی اویسی؛ افشین سلطانی؛ سراله گالشی؛ فرشید قادری فر؛ ابراهیم زینلی


23. بررسی تأثیر کیفیت آب در مخزن سمپاش بر کارآیی علف‌کش گلایفوسیت و رفع اثرات نامطلوب آن

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 105-120

کمال حاج محمدنیا قالی باف؛ محمدحسن راشدمحصل؛ مهدی نصیری محلاتی؛ اسکندر زند؛ پیر کودسک


24. ارزیابی کارایی استفاده از علف‌کش‌های مختلف در کنترل علف‌های هرز زیره سبز

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 21-34

ابراهیم ایزدی دربندی؛ مهدی بگه پورامرائی؛ حسین برمک