نویسنده = محبوبه بصیری
تعداد مقالات: 2
1. شناسائی ژن عامل رونویسی متصل شونده به عناصر پاسخ دهنده به کم‌آبی (DREB2) در علف هرز بروموس‌ ژاپنی (Bromus japonicus) تحت شرایط تنش شوری

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 35-50

محبوبه بصیری؛ سید محسن موسوی نیک؛ سید کاظم صباغ؛ داوود نادری؛ آسیه سیاهمرگویی؛ خداداد مصطفوی


2. برآورد دماهای کاردینال و زمان حرارتی مورد نیاز برای جوانه‌زنی بذر علف‌هرز بروموس ژاپنی (Bromus japonicus)

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 13-26

محبوبه بصیری؛ سید محسن موسوی‌نیک؛ آسیه سیاهمرگویی؛ سید کاظم صباغ