نویسنده = بهنام کامکار
تعداد مقالات: 3
1. بررسی عوامل مدیریتی تأثیرگذار بر شاخص‌های تنوع زیستی علف‌هرز و عملکرد مزارع گندم با استفاده از درخت تصمیم‌گیری CART در شهرستان چناران

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 73-91

ستایش خردمند؛ بهنام کامکار؛ جاوید قرخلو؛ محمد حسن هادی زاده؛ قربانعلی رسام


2. شناسایی مقاومت .Phalaris brachystachys Link به علفکش هالوکسی فوپ آر متیل در مزارع استان گلستان

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-16

ساجده گل محمدزاده؛ جاوید قرخلو؛ آنتونیا روخانو-دلگادو؛ ماریا اسونا؛ بهنام کامکار؛ فرشید قادری فر؛ رافایل دپرادو


3. مقایسه دماهای کاردینال بیوتیپ‌های مقاوم و حساس به هالوکسی فوپ آر متیل استر یولاف وحشی زمستانه (.Avena ludoviciana Durieu)

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 63-81

سعید حسن پور بورخیلی؛ جاوید قرخلو؛ بهنام کامکار؛ سیده ساناز رمضانپور