نویسنده = قربانی، الهام
تعداد مقالات: 1
1. اثر مدیریت شیمیایی بر بانک بذر علف ها یهرز در تناوب ذرت- جو

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1388، صفحه 51-63

ابراهیم رییس محمدی؛ حسن علیزاده؛ مصطفی اویسی؛ الهام قربانی