نویسنده = سرابی، وحید
تعداد مقالات: 1
1. پتانسیل دگرآسیبی کلزا (Brassica napus L.) برای مدیریت علف هرز ترب وحشی (Raphanus raphanistrum L.)

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1388، صفحه 13-25

فرزاد مندنی؛ فرید گلزردی؛ گودرز احمدوند؛ وحید سرابی؛ شبنم سرورامینی