نویسنده = سهراب محمودی
تعداد مقالات: 2
1. رشد اولیه ریشه و اندام هوائی یولاف وحشی (Avena fatua L.) و گندم (Triticum aestivum L.) در رقابت برای نیتروژن

دوره 2، شماره 1، پاییز و زمستان 1389، صفحه 53-63

تکتم چمنی اصری؛ سهراب محمودی؛ علامرضا زمانی


2. عوامل مؤثر بر جوانه زنی و خروج نشای بادبر (Ceratocarpus arenarius L. (Bluk.))

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1388، صفحه 25-36

اسماعیل ابراهیمی؛ سید وحید اسلامی؛ سهراب محمودی؛ مجید جامی الاحمدی