نویسنده = ّبیژن سعادتیان
تعداد مقالات: 2
1. تعیین توانائی رقابتی چند گونه علف هرز رایج در گندم (Triticum aestivum L.) و کلزا (Brassica napus L.)

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 213-226

ّبیژن سعادتیان؛ فاطمه سلیمانی؛ گودرز احمدوند


2. ارزیابی قابلیت رقابتی کلزا (Brassica napus L.) و خردل وحشی (Sinapis arvesis L.) در مقادیر مختلف نیتروژن و تراکم نسبی دو گونه

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 153-166

فاطمه سلیمانی؛ ّبیژن سعادتیان؛ گودرز احمدوند