نویسنده = خرازی، امیر رضا
تعداد مقالات: 1
1. برانگیختن بذر گل جالیز مصری (Orobanche aegyptiaca Pers.) به جوانه زنی در نبود گیاه میزبان

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 49-56

امیر رضا خرازی؛ منصور منتظری؛ جواد انگجی؛ بابک دلخوش