نویسنده = فرید گلزردی
تعداد مقالات: 9
3. تاثیر کشت مخلوط افزایشی و جایگزینی ذرت (Zea mays L.) و ماش (Vigna radiate L.) بر عملکرد، اجزای عملکرد و زیست توده علف های هرز

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 97-109

شهرام نظری؛ اسکندر زند؛ صادق اسدی؛ فرید گلزردی


4. تعیین دورۀ بحرانی کنترل علف های هرز در مزارع سیب زمینی تجاری رقم آگریا در اردبیل

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 53-61

صابر عالی؛ سعید وزان؛ فرید گلزردی؛ بهنام چاربند


5. تأثیر محیط گیاه مادری بر مقاومت به خشکی و شوری در مرحله‌ی جوانه‌زنی و رشد گیاهچه علف بالارونده مونپلیه (Cynanchum actum L.)

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 25-41

فرید گلزردی؛ سعید وزان؛ حسین موسوی نیا؛ قاسم توحیدلو


7. اثرات آللوپاتیک عصاره آبی بقایای گیاهی کلزا روی خصوصیات جوانه‌زنی بذور علف‌های هرز

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1388، صفحه 1-11

فرید گلزردی؛ فرزاد مندنی؛ گودرز احمدوند؛ سعید وزان؛ قباد شعبانی؛ شبنم سرور امینی


8. ارزیابی روش های مختلف کنترل علفهای هرز در گلرنگ (Carthamus tinctorius) تحت شرایط دیم

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1388، صفحه 37-45

مجتبی حاتمی؛ سعید وزان؛ قباد شعبانی؛ فرزاد مندنی؛ فرید گلزردی؛ شبنم سرورامینی


9. پتانسیل دگرآسیبی کلزا (Brassica napus L.) برای مدیریت علف هرز ترب وحشی (Raphanus raphanistrum L.)

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1388، صفحه 13-25

فرزاد مندنی؛ فرید گلزردی؛ گودرز احمدوند؛ وحید سرابی؛ شبنم سرورامینی