نویسنده = فرشید قادری
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر رقابت پنبه بر رشد، سطح برگ و توزیع عمودی برگ در کانوپی علف هرز گاوپنبه

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 1-17

اسماعیل قربانپور؛ جاوید قرخلو؛ فرشید قادری