نویسنده = احمدوند، گودرز
تعداد مقالات: 8
1. بررسی کارایی جذب و مصرف نور سویا (Glysine max L.) در رقابت با آمارانتوس ریشه قرمز (Amaranthus retraflexus L.)

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 35-48

بهاره اسکندری؛ سودابه عزتی؛ فرزاد مندنی؛ گودرز احمدوند


2. بررسی تنوع گونه‌ای و ساختار جوامع علف‌های هرز مزارع گندم آبی منطقه ایبک‌آباد شهرستان اراک

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 121-134

گودرز احمدوند؛ جواد غلامی؛ سیدسعید موسوی؛ سمیه حاجی نیا


3. تعیین توانائی رقابتی چند گونه علف هرز رایج در گندم (Triticum aestivum L.) و کلزا (Brassica napus L.)

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 213-226

ّبیژن سعادتیان؛ فاطمه سلیمانی؛ گودرز احمدوند


4. ارزیابی قابلیت رقابتی کلزا (Brassica napus L.) و خردل وحشی (Sinapis arvesis L.) در مقادیر مختلف نیتروژن و تراکم نسبی دو گونه

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 153-166

فاطمه سلیمانی؛ ّبیژن سعادتیان؛ گودرز احمدوند


5. بررسی اثرات دگرآسیبی چاودار (Secale ceriale L.) بر خصوصیات جوانه‌زنی چند رقم گندم

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 15-35

بیژن سعادتیان؛ گودرز احمدوند؛ فاطمه سلیمانی؛ الهام سلیمانی


7. اثرات آللوپاتیک عصاره آبی بقایای گیاهی کلزا روی خصوصیات جوانه‌زنی بذور علف‌های هرز

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1388، صفحه 1-11

فرید گلزردی؛ فرزاد مندنی؛ گودرز احمدوند؛ سعید وزان؛ قباد شعبانی؛ شبنم سرور امینی


8. پتانسیل دگرآسیبی کلزا (Brassica napus L.) برای مدیریت علف هرز ترب وحشی (Raphanus raphanistrum L.)

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1388، صفحه 13-25

فرزاد مندنی؛ فرید گلزردی؛ گودرز احمدوند؛ وحید سرابی؛ شبنم سرورامینی