نویسنده = شهرام نظری
تعداد مقالات: 3
2. تاثیر کشت مخلوط افزایشی و جایگزینی ذرت (Zea mays L.) و ماش (Vigna radiate L.) بر عملکرد، اجزای عملکرد و زیست توده علف های هرز

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 97-109

شهرام نظری؛ اسکندر زند؛ صادق اسدی؛ فرید گلزردی


3. تاثیرگذاری تاریخ های مختلف کاشت گیاهان پوششی بر کنترل علف‌های هرز، تجمع و انتقال مجدد مواد فتوسنتزی در ذرت (Zea mays L.)

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 39-52

شهرام نظری؛ فائزه زعفریان؛ اسفندیار فرهمندفر؛ اسکندر زند