نویسنده = قربانپور، اسماعیل
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر عوامل محیطی بر جوانه زنی بذر و سبز شدن گیاهچه علف هرز سوروف بدون ریشک (Echinochola colonum L.)

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 1-15

ابوالفضل درخشان؛ مرتضی گرزین؛ اسماعیل قربانپور؛ امید سنچولی؛ بهنام کامکار


2. تاثیر رقابت پنبه بر رشد، سطح برگ و توزیع عمودی برگ در کانوپی علف هرز گاوپنبه

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 1-17

اسماعیل قربانپور؛ جاوید قرخلو؛ فرشید قادری