نویسنده = حسن علیزاده
تعداد مقالات: 3
1. اثر جایگاه بذر بر پاسخ جوانه‌زنی یولاف وحشی زمستانه (Avena Iudoviciana Durieu.) به دما

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 79-94

سمیه فروزش؛ حمید رحیمیان مشهدی؛ حسن علیزاده؛ مصطفی اویسی


2. کنترل تلفیقی علف‌های هرز در سیستم تهیه بستر بذر چغندرقند به طور کامل در پاییز

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 29-42

محمد عبداللهیان نوقابی؛ احمد رهبری؛ حسن علیزاده؛ حمید رحیمیان مشهدی


3. اثر مدیریت شیمیایی بر بانک بذر علف ها یهرز در تناوب ذرت- جو

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1388، صفحه 51-63

ابراهیم رییس محمدی؛ حسن علیزاده؛ مصطفی اویسی؛ الهام قربانی