نویسنده = منتظری، منصور
تعداد مقالات: 7
1. مقایسه کارآیی چند علف‌کش انتخابی برنج روی علف‌های هرز و عملکرد محصول در مازندران

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 51-60

منصور منتظری؛ الهیار فلاح؛ جواد خلدنوش


2. ارزیابی کارآیی چند گراس‌کش در کنترل علفهای هرز کشیده برگ در تریتیکاله (Triticale hexaploide)

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 199-212

محمدرضا مجیدی؛ محمدرضا کرمی نژاد؛ مجید عباسپور؛ منصور منتظری


3. برانگیختن بذر گل جالیز مصری (Orobanche aegyptiaca Pers.) به جوانه زنی در نبود گیاه میزبان

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 49-56

امیر رضا خرازی؛ منصور منتظری؛ جواد انگجی؛ بابک دلخوش


4. تأثیر علف‌کش‌های خاک کاربرد انتخابی پنبه روی شدت بیماری مرگ گیاهچه (Rhizoctonia solani)

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 53-60

الهام مدیری؛ منصور منتظری؛ سید جواد انگجی


5. بررسی تاثیر آللوپاتیک گیاه دارویی درمنه (Artemisia annua L.) روی علف‌های هرز ذرت

دوره 2، شماره 1، پاییز و زمستان 1389، صفحه 68-83

شیما علیپور؛ یوسف فیلی زاده؛ منصور منتظری


6. مقایسه کارایی علف‌کش‌های انتخابی چغندرقند در روش‌های خاکورزی سنتی و حداقل بهاره

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 83-93

موسی فتاحی وانانی؛ منصور منتظری؛ سید محمد جواد میر هادی؛ حسین خدادادی


7. مقایسه کارآیی پنوکسولام اس-سی 240 با علفکش‌های ثبت شده در ایران

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1388، صفحه 55-64

منصور منتظری؛ رضا پورآذر