نویسنده = سلطانی، افشین
تعداد مقالات: 1
1. مدل سازی جوانه زنی کلزای خودرو تحت تأثیر دما و پتانسیل آب: مدل هیدروترمال تایم

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 23-38

الیاس سلطانی؛ مصطفی اویسی؛ افشین سلطانی؛ سراله گالشی؛ فرشید قادری فر؛ ابراهیم زینلی