نویسنده = مصطفی اویسی
تعداد مقالات: 6
1. تفاوت‌های جوانه‌زنی توده علف هرز تاتوره تحت تاثیر شرایط اقلیمی متفاوت در طول فصول مختلف

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 43-51

سارا بازیار؛ سعید وزان؛ حسین نجفی؛ مصطفی اویسی


2. اثر جایگاه بذر بر پاسخ جوانه‌زنی یولاف وحشی زمستانه (Avena Iudoviciana Durieu.) به دما

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 79-94

سمیه فروزش؛ حمید رحیمیان مشهدی؛ حسن علیزاده؛ مصطفی اویسی


4. مدل سازی جوانه زنی کلزای خودرو تحت تأثیر دما و پتانسیل آب: مدل هیدروترمال تایم

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 23-38

الیاس سلطانی؛ مصطفی اویسی؛ افشین سلطانی؛ سراله گالشی؛ فرشید قادری فر؛ ابراهیم زینلی


5. بررسی رابطه مکانی بانک بذر و جمعیت علف هرز و نیز الگوی پراکنش آن در طول فصل زراعی در مزرعه ذرت

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1388، صفحه 65-76

معصومه غلامی گل افشان؛ سعید وزان؛ فرزاد پاک نژاد؛ مصطفی اویسی؛ شهرام الیاسی


6. اثر مدیریت شیمیایی بر بانک بذر علف ها یهرز در تناوب ذرت- جو

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1388، صفحه 51-63

ابراهیم رییس محمدی؛ حسن علیزاده؛ مصطفی اویسی؛ الهام قربانی