مجله علمی- پژوهشی پژوهش علف های هرز (دوفصلنامه)

علمی - پژوهشی
 
 ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
 
6563-2008

 

شماره جاری: دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-100 

3. بررسی علف‌کش‌‌ها در سیستم های مختلف خاک‌ورزی بر علف‌های هرز و عملکرد ذرت

صفحه 29-36

فرود بذرافشان؛ محمدجواد جمالزاده؛ امید علیزاده؛ مهدی زارع؛ عبداله بحرانی