مجله علمی- پژوهشی پژوهش علف های هرز (دوفصلنامه)

علمی - پژوهشی
 
 ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
 
6563-2008

 

شماره جاری: دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-120 

علمی پژوهشی

1. شناسایی مقاومت .Phalaris brachystachys Link به علفکش هالوکسی فوپ آر متیل در مزارع استان گلستان

صفحه 1-16

ساجده گل محمدزاده؛ جاوید قرخلو؛ آنتونیا روخانو-دلگادو؛ ماریا اسونا؛ بهنام کامکار؛ فرشید قادری فر؛ رافایل دپرادو


2. تعیین دماهای کاردینال جوانه‌زنی سه گونه تاج‌خروس (.Amaranthus sp)

صفحه 17-33

الهه پیروزمند؛ ابراهیم ایزدی دربندی؛ مهدی نصیری محلاتی؛ رضا توکل افشاری