نشریه علمی پژوهش علف های هرز  (دوفصلنامه)

علمی - پژوهشی
 
 ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
 
6563-2008

 

شماره جاری: دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-105 

علمی پژوهشی

1. شناسایی مقاومت .Phalaris brachystachys Link به علفکش هالوکسی فوپ آر متیل در مزارع استان گلستان

صفحه 1-16

ساجده گل محمدزاده؛ جاوید قرخلو؛ آنتونیا روخانو-دلگادو؛ ماریا اسونا؛ بهنام کامکار؛ فرشید قادری فر؛ رافایل دپرادو


2. تعیین دماهای کاردینال جوانه‌زنی سه گونه تاج‌خروس (.Amaranthus sp)

صفحه 17-33

الهه پیروزمند؛ ابراهیم ایزدی دربندی؛ مهدی نصیری محلاتی؛ رضا توکل افشاری


3. شناسائی ژن عامل رونویسی متصل شونده به عناصر پاسخ دهنده به کم‌آبی (DREB2) در علف هرز بروموس‌ ژاپنی (Bromus japonicus) تحت شرایط تنش شوری

صفحه 35-50

محبوبه بصیری؛ سید محسن موسوی نیک؛ سید کاظم صباغ؛ داوود نادری؛ آسیه سیاهمرگویی؛ خداداد مصطفوی